Child pages
  • Etusivu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

764697S Pro gradu -tutkielma (biofysiikka, 35 op)

Opintojakson WebOodi-sivu

Master's thesis in biophysics, course's WebOodi-page


Here are some guidelines for the MSc thesis (pro gradu) and other similar work, like BSc thesis (kandityö) and reports of research projects in Finnish. If you need advice in English, please contact biophysics personnel.

Tässä on ohjeita pro gradun, LuK-työn ym. vastaavien raporttien tekemiseen biofysiikalla.

LuK-töitä, graduja ja tutkimusprojekteja voi tehdä biofysiikalla mm. alla listatuista aiheista tai aihepiireistä (listaa täydennetään aina kun jotakin tulee mieleen). Jokaisen työn otsikko ja tarkka sisältö sovitaan luonnollisesti kunkin opiskelijan kanssa erikseen. Linkissä (yllä) olevat tiedot pätevät myös opettajagradulle. Ks. myös laitoksen Opetus-sivu.

Töiden aiheita ja aihepiirejä

Yleisiä menetelmiä

   - Solujen sähköisten toimintojen mittausmenetelmät

   - Patch-clamp -pipetin liuoksenvaihtotekniikoiden vertailu

Aistijärjestelmien biofysiikka

  - aistisolujen absoluuttinen herkkyys ja sen määrittäminen

  - aistisolujen sähköisen ekskitaation mekanismit eri modaliteeteissa 

  - TRP-tyypin ionikanavat aistinsoluissa

  - Kaliumkanavien merkitys aistinsolujen toiminnassa

Näköaistin biofysiikka

  - Fotonista sähköiseen ekskitaatioon

  - Näköaistinsolujen solukalvon mallintaminen ja numeerinen simulointi

  - Näköaistisolujen kohinälähteet

  - Näkeminen pimeässä

  - Näköaistiin liittyvien hermosolujen signaalinkäsittelymekanismit

Sydänsolujen biofysiikka

  - Mekaanisen supistuksen ja sähköisen ekskitaation kytkentä

  - Sydänsolujen ionikanavat

  - Sydänsolujen lajierot ja niiden merkitys aktiopotentiaalin muodostumisessa

Verenkierron biofysiikka

  - Verenkierron impedanssi

  - Sydämen outputin riippuvuus verisuonipuun kokonaisimpedanssista

  - Sydämen tuottaman paineaallon ja verisuoniston impedanssin sovitus

Molekulaarinen biofysiikka

  - Solukalvon lipidien biofysiikka

  - Lipidien ja ionikanavien väliset vuorovaikutukset

  - Millaiset fysikaaliset ja kemialliset prosessit liittävät solukalvon lipidit ja kalvoproteiinit toisiinsa?

  - Solukalvoon kohdistuvan venytyksen tai taivuttamisen biofysiikka

Biofysiikan gradunaiheita antavat

Aiempia Biofysiikan graduja ja muita opinnäytetöitä on listattu täällä.

  • No labels