Skip to end of metadata
Go to start of metadata

750635S Biodiversiteetti ihmisen muut-tamissa ympäristöissä (6 op)
Biodiversity in human changed environments

Ajoitus: FM-tutkinto 1.-2. vsk, sl, (järjeste-tään resurssien salliessa).
Tavoite: Opiskelija saa kokonaiskuvan biodiversiteetin käsitteistöstä, luonteesta, esiintymisestä, uhkista ja säilyttämisen syistä ja keinoista.
Sisältö: Kurssi koostuu kolmesta osasta.
1. Johdanto; tarkoitus on perehdyttää opiske-lijat alan keskeisiin käsitteisiin, monimuotoi-suuden historiaan ja nykytilaan maailmanlaa-juisesti.
2. Populaatiot, eliöyhteisöt ja ekosysteemit ihmisen muokkaamissa ympäristöissä. Tee-moja mm. sukupuutot, suojelualueet ja niiden hoito, ekosysteemien hoito ja kunnostus, monimuotoisuus ja ekosysteemien toiminta, vieraslajikysymykset sekä elinympäristöjen katoaminen ja pirstoutuminen.
3. Genetiikka. Genetiikan osuudella opiskeli-jat perehtyvät nykyaikaisen geneettisen luonnonsuojelun teoriaan ja käytäntöön. Molekyyligeneettisten menetelmien käyttö populaatiorakenteen selvittämisessä on korostetusti esillä.
Toteutustavat: 34 h lu ja harj., internet-työskentelyä ja te.
Kohderyhmä: Erikoiskurssi, joka sopii sekä ekologeille että geneetikoille.
Oppimateriaali: Kirja: Gaston, K.J. & Spicer, J.I. 2004. Biodiversity. An introduction, 2. painos. Blackwell. 191 s. Muu kirjallisuus sopimuksen mukaan.
Suoritustavat: Harjoitustyö ja tentti.
Arviointi: Harjoitustyö: hyväksytty / hylätty ja tentti :1-5 / hylätty.
Vastuuhenkilö: Laura Kvist, Timo Muotka, Markku Orell ja Pirkko Siikamäki.
Opetuskieli: Suomi / englanti.

Luentomateriaali

750635S Biodiversity in human changed environments
Scope: 6 cr.
Timing: M.Sc. 1st and 2nd year.
Objectives: Student gets a wide view on basic concepts in conservation biology, why and how biodiversity can be maintained, present situation of biodiversity worldwide, threats and conservation needs of biodiversity.
Contents: The course consists of three parts:
1. Introduction, which initiates students into main concepts and the present situation of biodiversity worldwide.
2. Populations, communities, and ecosystems in human changed environments. Themes e.g. extinctions, conservation areas and their management, biodiversity and functioning of ecosystems, invasive species issues, extinction and fragmentation of natural habitats.
3. Genetics. Modern theory and practice of genetic conservation especially the usage of molecular genetic methods in determining the population structure.
Working methods: Lectures, internet work and exam.
Target group: Advanced course for ecology and genetics students.
Prerequisites:
Study materials: Part 1.: Gaston, K. J. & Spicer, J. I. 2004: Biodiversity. An Introduction. 2nd ed, Blackwell. 191 p. Other literature agreed on with the responsible persons.
Assessment methods:
Grading: Work report Accepted / Fail, exam 1-5 / Fail.
Responsible person: Dr. Laura Kvist, Prof. Timo Muotka, Prof. Markku Orell and Dr. Pirkko Siikamäki.
Other information: The course will take place

  • No labels