Skip to end of metadata
Go to start of metadata

755614S Lintuekologian erikoiskurssi (2 op)
Special course in ornithology

Ajoitus: FM -tutkinto 1. kevät/kesä.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja  -taidot lintujen maastolajintuntemuksesta, lintulaskentamenetelmistä ja lintuekologian perusteista. Kurssilla osoitetaan, että hyvä lajintuntemus ja lajien ekologian tuntemus ovat ekologisen tutkimuksen perusta. Kurssilla kiinnitetään erityishuomiota siihen, miten linnuston luonnonsuojelullista arvoa voidaan määrittää (esim. YVA-selvityksiä varten).
Sisältö:  Kurssilla tutustutaan erilaisten elinympäristöjen (kaupunki, pellot, vesistöt ja kosteikot, metsät, suot) linnustoon ja opetellaan maastolajintuntemusta näkö-  ja  kuulohavaintojen perusteella. Linnuston laskemista harjoitellaan kuhunkin ympäristöön soveltuvilla menetelmillä (linja-, kartoitus-, pistelaskentamenetelmät). Harjoituksissa kerätty materiaali analysoidaan kurssin aikana, ja tulokset muokataan kirjalliseen  asuun (PowerPoint-esitys) ja esitetään seminaarissa. Jos osallistujia joudutaan karsimaan, suuntautumisvaihtoehtoa, opintojen aloitusvuotta, ja menestystä opintojaksossa 751373A käytetään karsintaperusteena. 
Toteutustavat: 12 h lu, 18 h harj., seminaari.
Kohderyhmä: EKO val
Yhteydet muihin opintojaksoihin:  Pakollinen edeltävä opintojakso: Eläinten lajintuntemus 751373A. Suositeltavat lisäopintojaksot: 751306A Maaeläimistön tuntemus ja ekologia, 755313A Lintujen maastolajintuntemus, 751642S Maastolajintuntemus.
Oppimateriaali:  Kurssilla pakolliset monisteet: 1) Rytkönen, S. ym. 2003: 751306 Maaeläimistön tuntemus ja ekologia.  --  Biologian laitoksen monisteita 3/2003. Oulun yliopisto, Oulu. 
Suoritustavat: Seminaariesitys. 
Arviointi: hyväksytty / hylätty. 
Vastuuhenkilö: Seppo Rytkönen. 
Lisätiedot:  Kiikarit, lintukirja (maastokäyttöön tarkoitettu) ja normaalit maastovarusteet.
Opetuskieli: Suomi / englanti.

Kurssimateriaali / Course material

  • No labels