Skip to end of metadata
Go to start of metadata

750376A LuK-seminaari ja tutkielma (10 op) 

Bachelor of Science seminar 

Ajoitus: LuK -tutkinto, 3. vuosi (syksy 2019-20 alkaen). 
Tavoite:  Opiskelija perehtyy ryhmätyöskentelyn ja seminaarin avulla tieteellisen kirjallisen katsauksen laadintaan, työn selkeään esittämiseen (suullinen esitys tai posteri) sekä tieteelliseen keskusteluun. 
Sisältö:  Seminaari käsittelee tieteellistä viestintää laajasti. Se tukee LuK  -tutkielman laatimista. Opintojakso suoritetaan kirjoittamalla ja esittämällä seminaari esim. omaan tutkielmaan liittyvästä aiheesta. Seminaarin aiheita ovat myös opinnäytetöiden ja tieteellisten artikkeleiden laatiminen, tieteelliset viestintätavat ja  -kanavat, kirjoitustekniikka, julkaisufoorumit ja referointi. Seminaariin kuuluu Tiedonhan-kintakurssi 030005P (1 op), ks. Tiedekirjasto Tellus. 
Toteutustavat:  Luennot, ryhmätyöskentely, seminaari- tai posteriesitys. 
Kohderyhmä: BIOL: pakollinen. 
Suoritustavat: Tentti, pienryhmätyöskentely ja esitys. 
Arviointi: Hyväksytty / hylätty. 
Vastuuhenkilö:   
Opetuskieli: Suomi. 

 

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille

 

Kurssimateriaali

  • No labels