Skip to end of metadata
Go to start of metadata

755626S Populaatioekologian jatkokurssi 6 op /  Advanced population ecology, 6 ECTS cr

 

Osaamistavoitteet 

Opitaan menetelmiä, joiden avulla eri tavoin kerättyihin populaatioekologisiin aineistoihin perustuen voidaan johtaa erityisesti liikkuvien organismien populaatioiden rakennetta ja tilaa kuvaavia parametreja ja arvioida populaatioiden elinkykyä. Opintojaksolla eri mallintamismenetelmiä sovelletaan todellisiin pitkäaikaisseurannoilla kerättyihin aineistoihin.

 

Sisältö 

Opintojaksolla perehdytään mekanismeihin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat organismien ajalliseen ja paikalliseen runsauteen ja tilankäyttöön. Lähtökohtana ovat avoimen populaation demografiset prosessit, jossa keskeisinä parametreina ovat syntyvyys, kuolevuus, tulomuuton (immigraatio) ja lähtömuuton (emigraatio) määrä. Populaation determinististen mallien lisäksi kurssilla painotetaan satunnaistekijöiden, ympäristön ja demografinen stokastiikka, sekä populaation tiheystekijän huomioonottamisen tärkeyttä kannanvaihteluiden syitä tutkittaessa ja ennustettaessa populaation elinkykyä tulevaisuudessa (populaation elinkykyanalyysit). Kurssilla perehdytään menetelmiin, joita voidaan soveltaa aikasarjoihin perustuviin populaatioaineistoihin. Lisäksi tutustutaan menetelmiin, joiden avulla yksilötason aineistoista - merkintä-takaisinpyyntiaineistot - johdetaan populaation tilaa kuvat keskeiset parametrit. Koska populaatio koostuu yksilöistä, joiden tuottama jälkeläismäärä ja elinikä vaihtelevat, opintojaksolla tutustutaan myös populaatioekologisen aineiston keräämiseen liittyviin ongelmiin erityisesti liikkuvien organismien muodostamissa populaatioissa. Kurssi koostuu teoreettisesta ja käytännön osuudesta ja sen sisältö ja esimerkit painottuvat vahvasti luonnonsuojelubiologiaan.

 

Järjestämistapa 

Lähiopetus.

 

Toteutustavat 

30 h lu ja 30 h harj. kotitehtäviä, te.

 

Kohderyhmä 

EKOe: pakollinen.

 

Esitietovaatimukset 

Populaatioekologian peruskurssi (756351A).

 

Oppimateriaali 

Oheismateriaalina

Morris, W.F & Doak, D.F. Quantitative conservation biology. Theory and practice of population viability analysis.

Akçakaya, H.R., Burgman, M.A. & Ginzburg, L.R. Applied population ecology. Principles and computer exercises using RAMAS ® EcoLab.

Lande, R., Engen,S. & Sæther, B-E. Stochastic population dynamics in ecology and conservation.

Kurssikirjojen saatavuuden voi tarkistaa tästä linkistä.

 

Suoritustavat ja arviointikriteerit 

Loppukuulustelu.

 

Arviointiasteikko 

1-5 / hylätty.

 

Vastuuhenkilö 

Markku Orell.

 

 

Kurssimateriaalia / Course material

(Kirjaudu sisään päästäksesi Kurssimateriaalia-sivulle. / Log in to access Course material)

 

  • No labels