Skip to end of metadata
Go to start of metadataHumanistisessa tiedekunnassa tehtävä tutkimus ja opetus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen ja kielitieteet, joihin myös logopedia kuuluu. Oulun yliopiston
erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja kulttuurin opetus ja tutkimus. Tätä tehtävää hoitamaan on humanistiseen tiedekuntaan perustettu Giellagas-instituutti.

Tiedekunnassa on 14 pääainetta ja lähes 30 sivuainetta. Opiskelijoita on n. 2000. Tiedekunnan laatukäsikirjaa ovat työstäneet laatutiimiläiset yliopiston laatuasiantuntijakoulutuksen
yhteydessä, yhteydessä tiedekunnan hallintoon. Laatutyön käytänteitä on kehitetty aiemmin jo humanistien laatupilotissa, HULPI:ssa.

Laatukäsikirjaa on tuotettu Oulun yliopiston Confluence Wikiin. Ensimmäisessä vaiheessa wiki oli rajattu laatutiimin jäseniin. Seuraavaksi se avattiin OKTR:ien jäsenille kommentteja varten,
jonka jälkeen asiaa käsiteltiin koko tiedekunnan kesken. Tämän jälkeen wiki avattiin kaikille Oulun yliopiston wikin käyttäjille. Sivuja on mahdollisuus kommentoida.

Laatutiimin jäsenet ovat prof. Olavi Fält (pj.), yliopistonlehtori Leena Kuure (siht.), yliopistonlehtori Terttu Kortelainen, prof. Anni-Siiri Länsman ja opisk. Wille Leppämäki. Työskentelyyn ovat osallis-
tuneet eri vaiheissa myös opintoasiainpäällikkö Kari Kaskela ja hallintopäällikkö Sinikka Koivunen.

Laatukäsikirja on tarkoitettu työkaluksi toiminnan kehittämisessä. Oppiaineiden piirissä tarkastellaan toimintaa esimerkiksi tunnistamalla hyviä käytänteitä ja käytänteitä, jotka kaipaavat kehittämistä.
Laatukäsikirjaan voi lisätä kommentteja (Add Comment): esimerkiksi tietoa oppiaineenssa tehdystä laatutyöstä, josta voi linkittää raporttia tms. yhteiseen laatuwikiin.

Koulutus- ja tutkimustoimikunta vastaavat tiedekunnan laadun kehittämisestä, ja siten myös laatukäsikirjan ajantasaisuudesta. Oppiaineiden pääedustajat ovat vastuussa siitä, että laatukäsikirjaa
käytetään laatuprosessin työkaluna oppiainetasolla. Tiedekunnan organisaatio ja päätöksenteko on kuvattu sivulla https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=14551163

Auditointi toteutetaan 25.-27.11.09.

SISÄLLYSLUETTELO

Koko laatuwiki word-dokumenttina päivältä 19-11-2009

HUOM! Tässä laatutiimin koontia palautteesta laatuprosessin jatkoaajatellen.

  • No labels