Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Perinteinen luokkakonteksti

 

Case 1A: Synopsis ja treatment osana historian opetusta.

Viidennen luokan opettaja Maarit, on antanut antiikin kreikkaa käsittelevällä oppitunnilla opiskelijoilleen seuraavanlaisen tehtävän: Tehtävänänne on kirjoittaa näytelmä, jossa esittelette kolme antiikin kreikan jumalaa. Tarina saa olla ryhmän itse keksimä, kunhan jumalat ja niihin liittyvät uskomukset tulevat selkeästi esiin. Kun näytelmät ovat valmiit, ne esitetään luokassa muille ryhmille.

Työskentelyjakson loputtua Maarit kuitenkin huomaa, että näytelmät eivät olleet sellaisia, niin kuin toivoi niiden olevan. Opetussisällöt eivät olleet kylliksi esillä näytelmissä ja opetustavoitteet (antiikin kreikan jumalten tutuksi tuleminen) jäivät toteuttamatta. Lisäksi Maarit huomasi, että ryhmätyöskentely ei toiminut suurimmassa osassa ryhmiä. Kaikki ryhmän jäsenet eivät osallistuneet työskentelyyn, eikä ryhmien toteuttamat näytelmät näin olleet ryhmän yhteisesti suunnittelema ja toteuttama tuotos, niin kuin hän oli toivonut.

Case tehtävänänne on ratkaista yllä esille tuotu ongelma kirjoittamalla Maaritille uusi tuntisuunnitelma ja tehtävänanto siten, että hyödynnätte synopsiksen ja treatmentin luomista osana suunnitelmaanne. Suunnitelkaa tehtävänanto ja opetuskokonaisuus siten, että uskotte sen toimivan paremmin kuin se toimi yllä olevassa esimerkissä. Vastauksessanne teidän tulee perustella tekemänne ratkaisut siten, että ne vastaavat samalla alla oleviin kysymyksiin:

 • Miksi esimerkissä esille tuotu tehtävänanto ei toiminut opettajan haluamalla tavalla? Mistä voisi johtua, että opiskelijoiden oppiminen jäi vähäiseksi ja ryhmätyöskentely ei toiminut Maaritin suunnittelemassa opetuskokonaisuudessa?
 • Mitä opettajan olisi pitänyt tehdä toisin, jotta oppimistehtävälle annetut tavoitteet olisivat toteutuneet paremmin?
 • Perustelkaa, miksi teidän suunnittelema esimerkki toimisi paremmin?

Case 2A: Piristystä perinteiseen luokkahuoneopetukseen sarjakuvasovellusten avulla.

 • Heikki on ala-asteella toimiva opettaja ja hyvin tylsistynyt ja turhautunut perinteisiin opetusmenetelmiin. Hän on huomannut, että myös hänen oppilaansa ovat välillä hyvin tylsistyneitä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että opiskelijat eivät ole innostuneita opetettavista oppiaineista, eivätkä he jaksa panostaa opiskeluun. Heikki haluaisi tuoda opetukseensa jotain uutta, joka piristäisi perinteistä luokkahuoneopetusta.
 • Case tehtävänänne on auttaa Heikkiä suunnittelemaan biologian opetuskokonaisuus, johon on tuotu mukaan joitain uusia ja oppilaita innostavia piirteitä muun muassa teknologian avulla. Multimediakurssin kolmannessa harjoituksessa mukana olleen/olleiden sarjakuvasovellusten tulee olla jollakin tavalla osana suunnittelemaanne opetuskokonaisuutta. Voitte itse valita luokka-asteen ja tunnin/opetuskokonaisuuden teeman.

Perustelkaa vastauksenne pohtien:

 • Miksi uskotte suunnittelemanne opetuskokonaisuuden toimivan käytännössä ja saamaan Heikin opiskelijat taas innostuneiksi biologian opiskelusta?
 • Voisiko suunnitelmaanne hyödyntää myös muiden oppiaineiden yhteydessä?
 • Mitkä ovat suunnittelemanne opetuskokonaisuuden plussat ja miinukset?

Case 3A: Erilaisia työskentely ja/tai opetustapoja luonnontieteiden opetukseen

Case tehtävänänne on luoda konkreettinen esimerkki, jossa kuvaatte kuinka voisitte opettajina hyödyntää animaation luomista osana luonnontieteiden opetusta. Suunnitelkaa opetuskokonaisuus, jossa animaatio sovellus/sovellukset ovat esille. Voitte itse valita luokka-asteen ja opetuksen teeman.

-          Perustelkaa vastauksenne pohtien:

 • Miten luomanne esimerkin avulla voitte aidosti edistää oppilaiden oppimista?
 • Mitkä ovat tällaiset opetusmuodon plussat ja miinukset?
 • Mitä tämän kaltaisen sovelluksen opetuskäyttö vaatii opettajalta ja oppilailta?

Case 4A: Digi-kuvat ja niiden käsittely opetuksessa ja oppimisessa.

Case tehtävänänne on luoda konkreettinen esimerkki, jossa kuvaatte kuinka voisitte opettajina hyödyntää  digitaalisen kuvankäsittelyn sovelluksia osana opetusta. Voitte itse valita oppiaineen ja luokka-asteen. Miettikää suunnittelemallenne opetukselle selkeä tavoite.

-          Perustelkaa vastauksenne pohtien:

 • Mikä on teknologian rooli suunnittelemassanne opetuskokonaisuudessa?
 • Miten luomanne esimerkin avulla voitte aidosti edistää oppilaiden oppimista?
 • Mitkä ovat tällaiset opetusmuodon plussat ja miinukset?
 • Mikä opettajan rooli on tällaisessa työskentelyssä?
 • Millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon tällaista opetusmuotoa hyödynnettäessä?

Case 5A: Apua Matin motivaatio-ongelmaan musiikin tunneilla.

13-vuotias Matti on hyvin tylsistynyt musiikin tunneilla ja usein valittaa tylsistymistään muusikin oppitunneilla kovaäänisesti. Hän ei pidä kyseistä oppiaineesta, koska se ei ole hänestä kiinnostavaa. Hän ei ole innostunut laulamisesta eikä eri soittimien soittamisesta saatikka musiikin teoriasta. Kaikki musiikkiin liittyvä on hänen mielestään turhaa. Matti on kuitenkin erittäin kiinnostunut tietotekniikasta ja erilaisista teknisistä laitteista yleensä.

Teidän case tehtävänänne on luoda konkreettinen esimerkki opetustilanteesta musiikin tunnilla, jossa mietitte erityisesti, miten saisitte motivoitua Mattia musiikin tunneilla ja saada hänet selviytymään musiikin tunneista muita opiskelijoita häiritsemättä. Hyödyntäkää Multimediakurssin seitsemännellä harjoituskerralla käytettyjä äänen tuottamiseen ja käsittelyyn liittyviä sovelluksia osana tehtävän ratkaisua.

-          Perustelkaa vastauksenne pohtien:

 • Miksi juuri valitsemanne työskentelymuoto kannustaisi ja motivoisi Mattia musiikin opinnoissa?
 • Miten tämä vaikuttaisi koko musiikin ryhmän opiskelumotivaatioon?
 • Olisiko keksimänne käytännön esimerkki toteutettavissa tosielämän musiikin tunneilla?

Case 6A. Digitarina osana opetusta.

 Mauri ja Liisa opettavat molemmat peruskoulun kuudetta luokkaa. He ovat päättäneet toteuttaa yhteisopetuksena luokilleen laajemman projektin, jossa he yhdistäisivät sekä maantiedon, biologian, äidinkielen, kuvaamataidon ja tietotekniikan opetusta. Opiskelijoiden päätyönä on toteuttaa digitarina 3 viikon ajan kestävällä opintojaksolla.

Case tehtävänänne on suunnitella Maurille ja Liisalle opetuskokonaisuus, joka vastaa heidän toiveitaan. Soveltakaa Multimediakurssilla oppimianne asioita ja erilaisia teknisiä sovelluksia suunnitelmassanne.

-          Perustelkaa vastauksenne pohtien:

 • mitkä ovat tällaiset opetusmuodon plussat ja miinukset?
 • mikä opettajan rooli on tällaisessa työskentelyssä?
 • mitä opettajan tulee ottaa huomioon tällaista opetusmuotoa hyödyntäessään?

Erityispedagogiikan aihepiirejä: 500XP

Case 1B. Ympäristötiedon tunti - 4lk - ERK

Opetat 4. luokan ympäristötiedon tunnilla aihetta ääni värähtelee. Olet järjestänyt toiminnallisia pisteitä:

 • - äänen värähtely pulloissa, joissa on eri määrä vettä
 • - äänen värähtely soittimissa, esim. kitara, triangeli, kehärumpu
 • - äänen värähtelyn tutkiminen kuminauhan ja kenkälaatikon avulla

Oppilaat kiertävät pienissä ryhmissä työskentelypisteillä. Jatkotyöskentelyksi olet suunnitellut, että oppilaat työstävät oppimastaan powerpointin, jossa pohtivat huomioitaan ja kokemuksiaan suhteessa siihen miten oppikirjan materiaalissa käsitellään aihetta ääni värähtelee. Ryhmässäsi on mukana oppilas, jonka diagnoosi on kielellisen kehityksen viive. Hän suoriutuu toiminnallisesta ja suullisesta opiskelutilanteesta yleisopetuksen tasoisesti, mutta jatkotyöskentelyssä tulee ongelmia. Hänellä on suuria vaikeuksia yhdistää kirjaimen nimeä ja visuaalista muotoa, mikä aiheuttaa sen, että tietokoneen näppäimistöltä oikein kirjainten löytäminen vie valtavasti aikaa. Toisten viimeistellessä esitystä, hän työstää vielä ensimmäistä lausettaan. Kuinka toteutat powerpointin tuottamisen niin, että kyseinen oppilas ei joudu noloon tilanteeseen? Millaista tukea/apukeinoja hän tarvitsee saadakseen lopputuotoksen aikaiseksi?

Case 2B. Integroitu oppilas - 3lk - ERK

2.  Downin Syndrooman omaava oppilas on integroitu yleisopetuksen 3. luokkaan avustajan tukemana. Hänen kognitiivinen tasonsa on mahdollistanut hänelle luku- ja kirjoitustaidon perustaitojen oppimisen. Ohjeistuksen tukena opettaja käyttää luokassaan tukiviittomia ja kuvakommunikaatiota. Kun opetusta toteutetaan ryhmätöinä tai pienryhmissä, on vaarana, että toiset oppilaat alkavat tehdä asioita kyseisen oppilaan puolesta. Lapset eivät välttämättä aiheesta innostuessaan malta antaa hitaammalle tarpeeksi prosessointi- ja toteutusaikaa.  Kuinka huomioit oppilaan osallisuuden tukemisen ja tuen tarpeet, kun alat ryhmäsi kanssa tehdä animaatiota aiheesta avaruus? Opettajan vastuulla on seurata, ettei myöskään avustaja sorru tekemään asioita oppilaan puolesta. Mitkä ovat ne vaiheet animaatioprojektissa, jossa kyseinen oppilas suoriutuu mukana tasaveroisesti, missä vaiheissa hän tarvitsee strukturoituja toiminnanohjeita, onko vaiheita, joista hän selviää aikuisen avustamana ja onko työstämisessä vaiheita, joissa toteutusta täytyy yksilöllistää tai eriyttää juuri hänelle sopivaksi?

 Case 3B. Yleisopetuksen luokka kummiluokkana alakoulun erityisen tuen ryhmälle - 6LK - ERK

3. Yleisopetuksen 6. luokka toimii kummiluokkana alakoulun erityisen tuen ryhmälle. Erityisen tuen ryhmässä opiskelee 7 erilaisilla diagnooseilla olevaa oppilasta. Joukossa on kielellisen kehityksen ongelmia, AD/HD ja Asperger-tyyppistä  oirehdintaa sekä Downin Syndrooman omaavia oppilaita. 6. luokan ja erityisen tuen ryhmän yhteisenä tavoitteena on toteuttaa projekti aiheesta kulkuvälineet. 6. luokan oppilaiden on tarkoitus toimia pienempien oppilaiden ohjaajina ja tutustuttaa heitä erilaisiin tiedonkeruun mahdollisuuksiin liittyen kulkuvälineisiin. Erityisen tuen ryhmän opettaja tietää, että hänen oppilaansa ovat viime aikoina leikkineet erilaisia juna-leikkejä. Erityisesti yksi pojista on kiinnostunut vetureista. Tätä kautta isompien oppilaiden olisi mahdollista motivoida pienempiä aihepiiriin.

 • mitä tällaisen projektin toteuttaminen vaatii kummankin ryhmän opettajien yhteistyöltä/yhteiseltä suunnittelulta ja työnjaolta?
 • kuinka opettajat huomioivat sen, että oppilaiden yhteistyö taidoiltaan hyvin heterogeenisessä ryhmässä onnistuu?
 • Keksi esimerkki siitä, millaisen lopputuotoksen oppilaat voisivat saada yhdessä aikaiseksi?

Case 4B. Digikameran käyttöön tutustuminen - ryhmässä on integroituna Asperger -poika

4. Ryhmääsi integroituu Asperger-diagnoosin omaava poika. Oppilaan sosiaaliset taidot ovat heikot eikä yhteisessä ryhmässä toimiminen ole aina helppoa. Hän pyrkii vetäytymään muusta ryhmästä mahdollisimman kauas sivummalle, vaikkakin suuntaa yleensä keskittymisensä opetettavan asian aihepiiriin. Olet lähdössä oppilaiden kanssa tutustumaan koulun piha-alueeseen ja rajoihin. Samalla tarkoituksenasi on tutustuttaa oppilaat digikameran käyttöön. Oppilaat saavat ottaa kuvia koulun alueesta. Tarkoituksenasi on hyödyntää kuvia myöhemmin, kun kerrataan koulualueen rajoja sekä käyttää niitä liikunnassa valokuvasuunnistukseen. Kyseinen oppilas on hyvin kiinnostunut erilaisista teknologisista laitteista, mutta kiinnostus kohdistuu yleensä laitteen purkamiseen ja laitteen sisältämien pienten osasten tutkimiseen. Kuinka huomioit oppilaan opetuksessasi niin, että saat hänet motivoitua ottamaan kuvia, et hajottamaan kameraa?

Case 5B. Kevätjuhlan järjestelyt huomioiden erityisen tuen ryhmä

5. Kevätjuhla on tulossa ja koulun 1-2 luokkalaisten vuorona on järjestää näytelmä metsän eläimistä. Alaluokkien erityisen tuen ryhmä integroituu mukaan yhteiseen esitykseen. Osalla oppilaista on aistiyliherkkyyttä ja kevätjuhlassa käytettävä äänentoisto, valojen kirkkaus ja esitettävät musiikit saattavat aiheuttaa oppilaissa jumittumista ja ahdistuneisuutta, joka voi purkautua pahimmillaan pakenemisena, huutamisena tai itsensä raapimisena/puremisena. Opettajien yhteisenä tavoitteena on kuitenkin ilahduttaa vanhempia sillä, että jokaisen lapsi olisi tasaveroisesti osallisena näytelmässä. Kuinka luokanopettaja ja erityisluokanopettaja yhdessä toimivat saadakseen näytelmän kasaan? Mitä tämä vaatii harjoitustilanteilta, oppilaiden roolitukselta, opettajien ohjeistukselta, avustajien käytöltä, esitystilanteelta? Miten aistiyliherkkyyteen on valmistauduttu ennakkoon, onko olemassa apuvälineitä, joilla tämänkaltaisia oppilaitaa autetaan selviytymään mukana?

 

 • No labels