Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä kasvatustieteen perusopintojen kurssin Didaktiikka: Oppimisen ja opettamisen perusteet (4 op) - ay410068P sähköinen oppimateriaali sisältää:

Tämä oppimateriaali on tuotettu erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja (KAJO-opinnot).
Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.

 

  • No labels