Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yhteiskuntahyönteisten evoluutio. Tutkimus kohdistuu hyönteisten, erityisesti muurahaisten, yksilö- ja yhteiskuntatason immuunipuolustuksen evoluutioon genomiikan menetelmiä hyödyntäen.

Kasvien sopeutumisen geneettinen perusta.   Tutkimuskysymyksinä ovat sopeutumiserojen geneettinen arkkitehtuuri ja mahdollisesti sopeutumiseen vaikuttavien geenien molekulaarinen populaatiogenetiikka. Tutkimuksessa pyritään genomisiin lähestymistapoihin. Tutkimuskohteina ovat mänty sekä lituruoho ja sen sukulaislajit.

Kasvien populaatiogenomiikka.

Biorytmien ja fotoperiodismin tutkimus selvittää ns. sirkadiaanisen kellon perinnöllistä säätelyä ja liittymistä muuhun biologiseen ajanmittaukseen.

Loisten ja isäntien evoluutio.  Eräiden loislaakamatojen ja niiden kalaisäntien suhteet erityisesti jääkauden jälkeisessä Pohjois-Euroopassa selviävät molekyyligenetiikan avulla. Keskeisinä esimerkkilajeina ovat ovat lohi ja Gyrodactylus salaris .

Suurpetojen luonnonsuojelugenetikka.  Tutkitaan suurpetojen ja vähän pienpetojenkin luonnonsuojelugenetiikkaa ja jonkin verran myös populaatiobiologiaa. Ks. tarkemmin www.flrp.org

Kesyhanhen domestikaatiohistoria.

  • No labels