© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Arviointi on oleellinen osa systemaattisen tiedonhaun prosessia sen jokaisessa vaiheessa. Tiedonhaun tuloksena saatu hakujoukko on usein ensimmäisenä arvioinnin kohteena ja tulosjoukon tarkastelemiseen onkin tietokannoissa olemassa erilaisia hyödyllisiä lajittelu- ja analyysitoimintoja. Tulosjoukon kokoon - onko viitteitä liikaa vai liian vähän - vaikuttaa myös moni tekijä ja mm. omaa tiedonhakutapaansa muokkaamalla voi parantaa hakutuloksen määrää ja relevanssia.

Hakutuloksen sisältöanalyysityökalut ja haun jatkaminen

Tietokantojen hakutuloksen analysointityökalut (esimerkiksi analyze results ja refine results):

  • auttavat arvioimaan tulosjoukkoa
  • tarjoavat helpon mahdollisuuden jatkaa hakua haluttuun suuntaan
  • lajittelevat tulosjoukon erilaisten kriteerien mukaan - usein automaattisesti
  • tulosjoukon analyysitiedoista voi nähdä, kenen kirjoittajan tai instituution julkaisuja on tulosjoukossa eniten, missä lehdissä on aiheesta eniten viitteitä, missä maassa on eniten julkaistu tai mitä asiasanoja tulosjoukon viitteissä on käytetty eniten jne.

Uusia relevantteja viitteitä on mahdollista löytää myös viitteiden sisältämien tietojen avulla mm.

  • lähdeluetteloista
  • viittauksista, joita artikkeli on ko. tietokannassa saanut
  • related- recods-työkalun avulla, joka ehdottaa muita samaan aiheeseen liittyviä artikkeleja.
    Tämänkaltaisia haun etenemistapoja kuvataan tarkemmin luvussa Tiedonhaun toteuttaminen -> Helmenkasvatus.

Web of Science-tietokanta tarjoaa Refine Results- työkaluilla erilaisia mahdollisuuksia sekä haun jatkamiseen että tulosjoukon sisällön tarkastelemiseen. Yksinkertaisimmillaan tehtyä hakua voi rajata kirjoittamalla uusia hakusanoja Search within results-laatikkoon. Refine- ja Analyze-osioilla puolestaan voi tulosjoukon sisältöä tarkastella eri näkökulmista kuten tulosjoukon jakaantuminen eri aihealueisiin, dokumenttityypeihin, jne.  Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 21.7.2011

 

 
 
 
Edellisen esimerkin sisältöanalyysiin antaa lisää havainnollisuutta Analyze Results -työkalu. Esimerkissä biodiesel-hakusanalla saatua n. 6400 viitteen tulosta on analysoitu julkaisujen nimekkeiden perusteella. Kuvassa näkyy kymmenkunta lehteä, jotka ovat tulosjoukossa sisältäneet eniten aiheeseen liittyviä viitteitä. Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 21.7.2011

 

Tulosjoukon esittämisjärjestykseksi tarjotaan yleisimmin relevanssi- ja vuosi-järjestystä. Web of Science tarjoaa lisäksi mahdollisuuden järjestää saatu hakujoukko artikkelien saamien viittausten määrän mukaan (times cited) siten, että eniten viittauksia saaneet artikkelit ovat ensimmäisenä. Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 21.7.2011

 

Edellisen esimerkin Create Citation Report-työkalu järjestää tulosjoukon viittauksien mukaan, mutta antaa sen lisäksi mm. graafista tietoa viitteiden ja niiden saamien viittausten ajallisesta jakaumasta sekä kunkin artikkelin saamat viittausmäärät viimeisen viiden vuoden osalta. Kuvan lähde: Thomson Web of Knowledge (Web of Science) <http://apps.webofknowledge.com> 21.7.2011

 

Tulosjoukon koko

Hakutulokseen vaikuttavat mm. käytetty tietokanta, hakusanat, hakutapa jne. Joskus hakutulokseksi saattaa tulla suuri määrä viitteitä, mutta relevantti, omaa tiedontarvetta vastaava tieto jää vähäiseksi. Joskus taas viitemäärä voi jäädä vaatimattomaksi ja mahdollisesti relevantit viitteet ovat jääneet tulosjoukon ulkopuolelle. Tällöin kannattaa miettiä uudelleen käytettyjä hakusanoja, niiden yhdistelmiä, valittuja tietokantoja sekä tarkistaa omaa hakutekniikkaansa.

Liikaa aiheeseen sopimattomia, epärelevantteja viitteitä

Tarkistettavaa

Ratkaisuehdotuksia

Aiheesta lisää

Ovatko hakutermit liian yleisiä?

Käytä suppeampia käsitteitä, spesifejä termejä, fraasihakua jne. Tarkista hakusanojen ja fraasien ilmaiseminen käyttämässäsi tietokannassa.

Hyödynnä tietokannan refine- ja analyze-työkaluja haun täsmentämiseen.

Tiedonhaun valmistelu -> Hakusanojen etsiminen

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Hakusanojen käyttö

Onko valittu hakutapa liian yleinen?

Tutustu tietokannan tarjoamiin hakumahdollisuuksiin.

Pikahaku ei useinkaan tarjoa mahdollisuuksia haun tarkentamiseen ja kohdentamiseen. Haun kohdistaminen kaikkiin kenttiin (esim. all fields / anywhere) tuottaa osumia myös mm. kirjoittajan työpaikan nimestä, lehden, kustantajan tai konferenssin nimestä tai joskus jopa viitteen lähdeluettelosta tai kokotekstistä, mikä kasvattaa sekä tulosjoukon kokoa että epärelevanttien viitteiden määrää.

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla 

Tiedonhaun toteuttaminen -> Pikahaku ja haku luonnollisella kielellä

Toimiiko hakustrategia tarkoittamallasi tavalla?

Varmista, että ohjelma toteuttaa hakulauseesi oikein esim. yhdistää  vaihtoehtoiset ilmaisut OR-operaattorilla ja rajaavat termit AND-operaattorilla.

Hakulaatikkojen ja operaattoreiden suoritusjärjestys vaihtelee jonkin verran tietokannasta riippuen.

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Hakulausekkeen suunnittelu

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla ->  Lomake- ja komentohaku

Hyödynnetäänkö haussa tietokannan tarjoamia hakutekniikoita?

Käytä tietokannan hakuominaisuuksia ja erityispiirteitä esim. kohdista haku asiasanoihin tai nimekkeeseen tai rajaa haku pelkästään tieteellisiin artikkeleihin (referee/peer reviewed). Tarkista myös katkaisumerkkien käyttö, hakusanojen liian aikainen katkaisu voi lisätä viitemäärää paljonkin.

Käytä tietokannan työkaluja haun jatkamiseen ja tarkentamiseen.

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Haun kohdistaminen hakukenttiin

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Hakusanojen käyttö

Hakutulosten arviointi ja aineiston saatavuus -> Tulosjoukon arviointi

Onko tietokanta aiheeseen sopiva?

Sopivia tietokantoja voi etsiä aihealueittain tiedonhaun tieteenalaoppaista.
Jos kyseessä on laaja, monitieteinen tietokanta, tarjoaako mahdollisuutta rajata aihealueella?

Tiedonhaun valmistelu -> Tiedonhaun lähteiden valinta

Liian vähän tai ei lainkaan viitteitä

Tarkistettavaa

Ratkaisuehdotuksia

Aiheesta lisää

Ovatko hakutermit liian suppeita vai onko käytetty vain osaa aihetta kuvaavista termeistä ja ilmaisuista?

Mieti hakusanojen synonyymeja ja vaihtoehtoisia kirjoitusmuotoja, käytä laajempia käsitteitä. Etsi lisää hakusanoja jo löydetyistä relevanteista artikkeleista, wikipediasta jne. Tarkista mm., mitä asiasanaa tietokanta käyttää käsitteestä.

Tiedonhaun valmistelu -> Hakusanojen etsiminen

Toimiiko hakustrategia tarkoittamallasi tavalla?

Varmista, että olet yhdistänyt vaihtoehtoiset ilmaisut OR-operaattorilla, vähennä sanojen yhdistämistä AND-operaattorilla.

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Hakulausekkeen suunnittelu

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla ->  Lomake- ja komentohaku 

Hyödynnetäänkö haussa tietokannan tarjoamia hakutekniikoita?

Tarkista, oletko hakenut tietoa oikeista kentistä. Käytä vapaasanahakua asiasanahaun sijasta. Tarkista myös, että sanojen taivutusmuodot tulevat mukaan hakuun - tietokannasta riippuen käytetään joko katkaisumerkkiä tai ohjelma huomioi automaattisesti tietyt perustaivutusmuodot. Tarkista kirjoitusvirheet.

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Haun kohdistaminen hakukenttiin

Tiedonhaun toteuttaminen -> Haku hakulausekkeen avulla -> Hakusanojen käyttö

Onko tietokanta aiheeseen sopiva?

Tietokantojen kuvauksista saa yleensä hyvän käsityksen sisällöstä. Sopivia tietokantoja hakiessa kannattaa usein tehdä myös koehakuja nähdäkseen, missä tietokannoissa aiheesta on eniten viitteitä.
Sopivia tietokantoja voi etsiä aihealueittain tiedonhaun tieteenalaoppaista.

Tiedonhaun valmistelu -> Tiedonhaun lähteiden valinta