© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tieteellisen tutkimustoiminnan arvioinnin perimmäisenä tarkoituksena on tutkimuksen laadun varmistaminen sekä tutkimuksen ja tiedepolitiikan kehittäminen antamalla palautetta tiedeyhteisölle ja tutkimuksen rahoittajille. Tutkimustoimintaa arvioidaan sekä tutkimusyksiköiden sisäisissä että ulkoisissa arvioinneissa.
 
Arvioinnit perustuvat sekä asiantuntija-arvioihin että nykyisin yhä enemmän julkaisu- ja viittausaineistosta laskettaviin bibliometrisiin indikaattoreihin. Indikaattoreiden käytön yleistyminen arvioinnissa perustuu niiden edulliseen ja helppoon saatavuuteen. Vaikka indikaattoreita pidetäänkin yleensä objektiivisina mittareina ja useat niistä ovat laajasti tunnettuja ja yleisesti käytettyjä, on niiden tulkinnassa aina syytä noudattaa varovaisuutta. Kaikkiin indikaattoreiden laskentamenetelmiin ja viittaustietojen perustana oleviin tietokantoihin liittyy rajoituksia, ja niiden antamat tulokset voivat olla harhaanjohtavia. Bibliometristen indikaattoreiden tuottamaa kvantitatiivista tietoa tulisikin käyttää asiantuntija-arvioita täydentävänä aineistona tutkimustoiminnan arvioinnissa.
 
Hyvä tieteellisen tutkimustoiminnan arviointi perustuu useisiin arviointitilanteeseen tarkoituksenmukaisesti valittuihin menetelmiin ja tulosten kriittiseen tulkintaan, joka ottaa huomioon eri tieteenaloille ominaiset julkaisu- ja viittauskäytännöt sekä käytettävissä olevat resurssit.