© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Journal Citation Reports -tietokanta osoitteessa http://www.isiknowledge.com/JCR. Maksullinen tietokanta: yliopiston verkon ulkopuolella pääsy yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Thomson Reuters, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä The Institute for Scientific Informaton (ISI), julkaisee Web of Science -tietokantaan kuuluvien lehtien Impact Factor -arvot vuosittain Journal Citation Reportsissa (JCR). JCR tuottaa viittauksiin perustuvaa lyhyen aikavälin tilastotietoa ja sen avulla laskettuja indikaattoreita, joilla voidaan systemaattisesti ja objektiivisesti arvioida johtavia tieteellisiä lehtiä ja niiden vaikuttavuutta tiedeyhteisössä. JCR:n avulla tutkija voi löytää lehdet, joissa kannattaa julkaista, seurata niiden lehtien tasoa, joissa on julkaissut sekä löytää oman alansa keskeisimmät ja arvostetuimmat lehdet.

JCR arvioi vain tasokkaiksi määrittelemiään lehtiä. Arvioitavien lehtien joukko ei ole pysyvä, vaan tietokannasta poistetaan lehtiä, joiden ei enää katsota kuuluvan alansa johtaviin julkaisuihin sekä lisätään uusia julkaisuja, joita syntyy kun tieteen painopisteet muuttuvat ja synnyttävät uusia erikoisaloja, jolloin uudet lehdet tulevat merkittäviksi. Thomson Reuters määrittää lehtien tasokkuutta tarkastelemalla lehtien julkaisemiskäytäntöjä, toimituskuntaa, lehden kansainvälisen levikin laajuutta ja sen saamien viittausten lukumäärää. Thomson Reutersin lehtien valintakriteerit ja tietokannan sisältämien lehtien luettelo ovat julkisia.  

Lehdet on ryhmitelty aloittain, mikä helpottaa lehtikohtaisten tietojen tulkintaa. Lehdet ryhmitellään aihealueisiin (category) ja suppeampiin alaluokkiin (subfield) siten, että jokainen lehti kuuluu ainakin yhteen lehtiryhmään, mutta se voi kuulua myös useampaan ryhmään. Ryhmittelyssä pyritään objektiivisuuteen perustamalla se lehtien välisiin kaksisuuntaisiin viittaussuhteisiin, jotta subjektiiviset vaikutukset, kuten lehden nimen vaikutus, vähenisivät. Osa JCR:n sisältämistä lehdistä on ns. Cited-only -lehtiä. Ne voivat olla lehtien aikaisempia nimekkeitä tai lehtiä, jotka on poistettu JCR:sta tai lehtiä, joita ei indeksoida Thomson Reutersin tietokantoihin. Näillä lehdillä ei ole Citing Journal -tietoja eikä niistä ole myöskään saatavissa lehdensisäisiä viittaustietoja (self-citations). Tämä tulee ottaa huomioon lehtien arvioinnissa, koska lehdensisäiset viittaukset voivat muodostaa merkittävän osan lehden saamista kaikista viittauksista. JCR ilmestyy vuosittain kahtena editiona, jotka sisältävät edellisen vuoden julkaisu- ja arviointitiedot:

Science ja Social Sciences -editiot ovat osittain päällekkäisiä siten, että n. 10% lehdistä kuuluu molempiin editioihin.

Vuoden 2007 painoksesta lähtien JCR sisältää useita uusia ominaisuuksia:

  • Lehtien Eigenfactor- ja Article Influence -arvot
  • Lehtien viiden vuoden IF-arvot
  • Lehdensisäisten eli itseviittausten analyysi
  • IF-arvojen Boxplot-kuviot
  • Lehtien sijoittumista eri lehtiluokissa kuvaavat taulukot

Indikaattorit

Indikaattorit on kuvattu tarkemmin luvussa 1.3.1.7.13 Arvioinnin indikaattoreita.

Journal Impact Factor (IF)

IF on JCR:n pääindikaattori. IF ilmoittaa, kuinka usein keskimäärin lehdessä julkaistuun artikkeliin on viitattu tietokantaan kuuluvissa lehdissä laskentavuonna. IF on vanhin ja yleisimmin käytetty viittausaineiston perusteella laskettava lehtien arviointi-indikaattori. Se ei kuitenkaan ole välttynyt kritiikiltä. Kritiikki kohdistuu ennen kaikkea siihen, että IF-arvo perustuu vain viittausten lukumäärään, eikä ota huomioon viittausten laatua ja siihen, että viittauksiin otetaan mukaan myös lehden sisäiset viittaukset (self-citations). IF-arvo ei myöskään mahdollista eri tieteenaloja edustavien lehtien keskinäistä vertailua ja IF-arvojen laskeminen keskittyy englanninkielisiin lehtiin. IF:n vahvuus on, että sen laskentakaava on yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä.

5-year Impact Factor

Viiden vuoden viittausaineistoon perustuva lehden IF-arvo lasketaan vastaavasti kuin perinteinen kahden vuoden viittausaineistoon perustuva IF-arvo. Se on saatavissa JCR:n vuoden 2007 painoksesta lähtien. Tätä aikaisempien viittausaineistojen perusteella viiden vuoden IF-arvo voidaan laskea käsin JCR:n sivulla olevan ohjeen mukaisesti.

Journal Immediacy Index

Immediacy Index ilmoittaa kuinka usein keskimäärin lehden artikkeliin viitataan sen julkaisuvuonna. Indikaattorin avulla voi löytää huippututkimusta julkaisevia lehtiä.

Eigenfactor (EF)

JCR sisältää lehtien Eigenfactor-arvot vuoden 2007 painoksesta lähtien. Eigenfactor mittaa lehtien vaikuttavuutta niiden artikkelien saamien viittausten avulla. Se poikkeaa Impact Factor -arvosta siten, että sen laskemisessa otetaan huomioon viittaukset sekä JCR:n Science- että Social Science -osioihin kuuluvissa lehdissä. Lisäksi Eigenfactoriin ei oteta huomioon lehden sisäisiä viittauksia ja se painottaa viittauksia eri tavoin sen mukaan, kuinka suuri Eigenfactor-arvo viittavalla lehdellä on.

Article Influence (AI)

JCR sisältää lehtien Article Influence -arvot vuoden 2007 painoksesta lähtien. Se ilmoittaa lehden artikkelikohtaisen vaikuttavuuden ja lasketaan jakamalla lehden Eigenfactor-arvo sen julkaisemien artikkelien lukumäärällä. Sen keskimääräinen arvo on yksi, jota suuremmat arvot ilmoittavat, että lehden artikkeleilla on keskimääräistä suurempi vaikuttavuus.

muut indikaattorit

Muita indikaattoreita ovat artikkelien kokonaislukumäärä (vain varsinaiset ja review-artikkelit), viittausten kokonaislukumäärä (sisältää kaikki viittaukset, myös lehdensisäiset viittaukset), cited half-life (lehden niiden artikkelien mediaani-julkaisuikä laskentavuodesta, joihin muut tietokannan lehdet ovat viitanneet laskentavuonna) ja citing half-life (niiden tietokannan lehtien artikkelien mediaani-julkaisuikä laskentavuodesta, joihin tarkasteltava lehti viittaa laskentavuonna)

Lehtien arviointi

Lehtien arviointitiedot on saatavissa yksittäisten lehtien, lehtiryhmien ja kaikkien tietokannan lahtien tasolla.


 
 

JCR:n aloitussivulla valitaan Science tai Social Science editio, tarkasteltava vuosi ja tarkastelun taso: lehtiryhmä (aihealueen, kustantajan tai maan mukaan), yksittäinen lehti tai kaikki lehdet.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 

JCR:n rakenne ja eri tasoilta saatavat tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2009.

 

Yksittäiset lehdet

Lehden voi hakea lehden nimellä, lyhenteellä, nimen osalla tai ISSN-numerolla.

 


 
 

Esimerkissä on Genome Research -lehden vuoden 2010 tiedot. Uutena tietona ilmoitetaan lehden Impact Factor -arvo laskettuna viiden vuoden viittausaineiston perusteella. Taulukon alla olevista painikkeista pääsee lehden viittausaineistoihin, IF-arvon Trendikaavioon ja samankaltaisiin lehtiin.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 

Genome Research -lehden IF-arvon Trendikaavio, joka sisältää lehden IF-arvot viiden edeltävän vuoden ajalta.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Lehden nimen linkistä saa lehteen liittyvät tiedot, kuten kustantajan tiedot ja sen, mihin JCR:n aihealueryhmiin lehti kuuluu. Lisäksi vuodesta 2007 lähtien on saatavissa lehtien Eigenfactor-arvot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Cited journal -kaavio esittää lehden niiden artikkelien ikäjakauman, joihin tietokannan muut lehdet ovat viitanneet. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohta. Keltaisella on merkitty lehdensisäiset viittaukset. Muut viittaukset on merkitty sinisellä, ja vaaleammalla sinisellä ne vuodet, jotka ovat mukana Impact Factorin laskennassa. Esimerkissä on Genome Research -lehden vuoden 2010 tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Citing Journal -kaavio esittää niiden artikkelien ikäjakauman, joihin lehti on viitannut laskentavuoden aikana. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohta. Keltaisella on merkitty lehdensisäiset viittaukset. Muut viittaukset on merkitty sinisellä. Esimerkissä on Genome Research -lehden vuoden 2010 tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Lehteen viittaavien lehtien listan saa edellisen kuvan yläpuolisesta linkistä. Kuvassa on Genome Research -lehden eri vuosina julkaistuihin artikkeleihin viittaavat lehdet. Kaikki viittaavat artikkelit on julkaistu lehdissä vuonna 2010.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Listan lehdistä, joihin tarkasteltava lehti viittaa, saa edellisen kuvan yläpuolisesta linkistä. Kuvassa on lehdet, joihin Genome Research -lehdessä vuonna 2010 julkaistuissa artikkeleissa viitataan. Viitattujen artikkelien lukumäärät esitetään julkaisuvuosittain.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Lehdensisäiset viittaukset ja niiden vaikutus IF-arvoon näkyvät Journal self cites -linkistä. Taulukossa on myös IF-arvo laskettuna ilman lehdensisäisiä viittauksia.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Related Journals -painikkeesta saa listan valitun lehden kanssa yhteenkuuluvista lehdistä. Yhteenkuuluviksi määritellyt lehdet viittaavat toisiinsa. Lehtien yhteenkuuluvuutta kuvataan kahdella lukuarvolla: tarkasteltavan lehden viittaukset yhteenkuuluvaan lehteen ja yhteenkuuluvan lehden viittaukset tarkasteltavaan lehteen. Suurempi näistä arvoista on Rmax, jonka mukaan lehdet on järjestetty. Kuvassa on Genome Research -lehden kanssa yhteenkuuluvia lehtiä.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Lehden sijoittuminen IF-arvon perusteella niissä aiheenmukaisissa lehtiluokissa, joihin lehti kuuluu, saadaan Journal Rankings -linkistä. Taulukon avulla voidaan helposti tarkastella lehden sijoittumista useassa eri luokassa. Kuvassa on Genome Research -lehden sijoittuminen kolmessa aiheenmukaisessa luokassa.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Journal Rankings -linkistä saadaan myös Boxplot-kuviot niiden lehtiryhmien osalta, joihin tarkasteltava lehti kuuluu. Boxplot-kuvio kuvaa ryhmään kuuluvien lehtien IF-arvojen jakautumista ja sen avulla voidaan tarkastella lehden sijoittumista eri lehtiryhmissä. Boxplot-kuviota tulkitaan seuraavasti:
Laatikko (box) sisältää 50 % havainnoista. Laatikon yläreunaviiva on 75 %:n piste ja sen ja keskiviivan väliin jäävä alue yläkvartiili. Laatikon alareunaviiva on 25 %:n piste ja sen ja keskiviivan välinen alue alakvartiili. Laatikon keskellä oleva viiva kuvaa mediaania ja plus-merkki keskiarvoa. Ns. viikset kuvaavat vaihteluväliä, kun voimakkaasti muusta joukosta poikkeavat arvot jäävät ulkopuolelle. Ympyrällä merkityt ns. outlier-arvot poikkeavat enemmän kuin 1,5 kertaa laatikon leveyden verran ylä- tai alakvartiilista.
Kuvassa on niiden lehtiluokkien IF-arvojen Boxplot-kuviot, joihin Genome Research -lehti kuuluu. A on Biochemistry & Molecular Biology, B on Biotechnology & applied microbiology ja C Genetics & Heredity.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 

Lehtiryhmät

Lehtiryhmän voi valita aihealueen, kustantajan, tai julkaisumaan/alueen mukaan. Jos valitaan useita aihealueryhmiä, ne voidaan järjestää ryhmän nimen, viittausten kokonaislukumäärän, keskimääräisen Impact Factorin, yhdistetyn Impact Factorin, yhdistetyn Immediacy Indexin, yhdistetyn Half Life-arvon, lehtien lukumäärän ja artikkelien kokonaislukumäärän mukaan.


 
 

Esimerkki lehtiryhmistä aihealuevalinnoilla Biochemistry & molecular biology ja Biotechnology & Applied microbiology järjestettynä ryhmän keskimääräisen IF-arvon mukaan. View journal summary list -painikkeesta saa ryhmiin kuuluvien lehtien tiedot.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Aihealueesta saatavat tarkemmat tiedot. Biochemistry & molecular biology.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Aihealueeseen Biochemistry & molecular biology kuuluvien lehtien tiedot järjestettynä IF-arvon mukaan.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Aihealueen yhdistetty niiden artikkelien ikäjakauma, joihin muut tietokannan lehdet ovat viitanneet laskentavuonna. Se kertoo, kuinka kauan aihealueen lehtiin viitataan. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohdassa. Vaalealla sinisellä on merkitty ne vuodet, jotka ovat mukana Impact Factorin laskennassa. Kuvassa aihealueen Biochemistry & molecular biology kuuluvien lehtien julkaisemien artikkelien ikäjakauma, joihin on viitattu vuonna 2010 tietokantaan kuuluvissa lehdissä.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Aihealueen yhdistetty ikäjakauma artikkeleille, joihin sen lehdet viittaavat laskentavuonna. Se kertoo, kuinka vanhoihin artikkeleihin aihealueen lehdet viittaavat. Puoliintumisaika on valkoisen ja harmaan alueen rajakohdassa. Kuvassa artikkelien ikäjakauma, joihin aihealueen Biochemistry & molecular biology kuuluvat lehdet ovat viitanneet vuonna 2010 julkaistuissa artikkeleissa.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Lehtiryhmän kanssa yhteenkuuluvat lehdet saa Related Journals -painikkeesta. Yhteenkuuluviksi määritellyt lehdet viittaavat toisiinsa. Lehtien yhteenkuuluvuutta kuvataan kahdella lukuarvolla: tarkasteltavan lehtiryhmän viittaukset yhteenkuuluvaan lehteen ja yhteenkuuluvan lehden viittaukset tarkasteltavaan lehtiryhmään. Suurempi näistä arvoista on Rmax, jonka mukaan lehdet on järjestetty.
Kuvassa on aihealueen Biochemistry & molecular biology kanssa yhteenkuuluvia lehtiä.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Aihealueen lehtien julkaisutiheys. Kuvassa on Biochemistry & molecular biology -aihealueen lehdet.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 


 
 

Lehtiryhmästä saadaan myös boxplot-kuvio, jonka avulla voidaan tarkastella lehtiryhmään kuuluvien lehtien jakautumista IF-arvon suhteen.
Boxplot-kuviota tulkitaan seuraavasti:
Laatikko (box) sisältää 50 % havainnoista. Laatikon yläreunaviiva on 75 %:n piste ja sen ja keskiviivan väliin jäävä alue yläkvartiili. Laatikon alareunaviiva 25 %:n piste ja sen ja keskiviivan välinen alue alakvartiili. Laatikon keskellä oleva viiva kuvaa mediaania ja plus-merkki keskiarvoa. Ns. viikset kuvaavat vaihteluväliä, kun voimakkaasti muusta joukosta poikkeavat arvot jäävät ulkopuolelle. Ympyrällä merkityt ns. outlier-arvot poikkeavat enemmän kuin 1,5 kertaa laatikon leveyden verran ylä- tai alakvartiilista.
Kuvassa on Biochemistry & molecular biology -aihealueen lehtien boxplot-kuvio.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.

 

Kaikki lehdet

Kaikki lehdet sisältää kaikki tarkasteltavaksi valitun JCR-laitoksen ja vuoden sisältämien lehtien arviointitiedot.

 


 
 

Esimerkissä on vuoden 2010 JCR Science Editionin kaikki lehdet järjestettynä IF-arvon mukaan. Lehdet voi järjestää myös lehden nimen mukaiseen aakkosjärjestykseen, viittausten tai artikkelien kokonaislukumäärän, Immediacy Index -arvon, Cited Half-life -arvon, 5-vuoden Impact Factor -arvon, Eigenfactorin tai Article Influence -arvon mukaan.
Kuvan lähde: Journal Citation Reports (Thomson Reuters) <http://www.isiknowledge.com/JCR> 29.6.2011.