Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kasvatustieteen perusopintojen kasvatussosiologiankurssin luento/oppimateriaali; Kajo-opinnot
Tekijät: Kalle Reinikainen , Anu Alanko Luotu: 05.11.2007. Muokattu: 01.09.2010

410070P KASVATUSSOSIOLOGIA: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)
Tämä oppimateriaali on tuotettu erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja. Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.
Tavoitteet:

  • tutustutaan yhteiskuntatieteiden keskeisiin käsitteisiin sekä kasvatus- ja koulutussosiologian peruskysymyksiin
  • perehdytään suomalaiseen koulutusjärjestelmään sekä sen historiaan ja tulevaisuusperspektiiveihin

Sisältö:

  • yhteiskuntatieteiden peruskäsitteet
  • kasvatussosiologian käsitteistöä erityisesti sosialisaatioon ja koulutuksen tehtäviin liittyen
  • kasvatus- ja koulutussosiologian kysymyksiä mm. piilo-opetussuunnitelman sekä koulutuksen tasa-arvon kannalta
  • koulutusjärjestelmät

Kurssikirjallisuutta:

  • Aittola, T. (toim.) 1999. Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.
  • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2006. Kasvatussosiologia.
  • No labels