Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ay410070P KASVATUSSOSIOLOGIA: Yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus (4op)

Tämä kasvatustieteen perusopintojen kasvatussosiologian kurssinoppimateriaali on tuotettu KAJO-projektissa erityisesti tukemaan avoimen yliopiston kasvatustieteen monimuoto-opintoja.
Materiaalia voi soveltuvin osin käyttää myös muissa vastaavissa opinnoissa.
(Tekijät: Kalle Reinikainen , Anu Alanko Luotu: 05.11.2007. Muokattu: 01.09.2010; 11.2.2015)

UUTTA: Johdattava videomateriaali kasvatussosiologian kurssiin

-> Johdatus kasvatussosiologian kurssiin


ks. lyhyt esittelyvideo kurssista

Osaamistavoitteet 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää

 • kasvatussosiologian yhteyksiä sosiologiaan ja kasvatustieteeseen.
 • yhteiskuntatieteiden ja kasvatus- ja koulutussosiologian keskeisiä käsitteitä ja peruskysymyksiä.
 • suomalaista koulutusjärjestelmää ja koulutuspolitiikkaa osana yhteiskuntapolitiikkaa.

Sisältö

 • yhteiskuntatieteiden keskeiset käsitteet
 • kasvatus- ja koulutussosiologian peruskäsitteet ja peruskysymykset
 • kasvatussosiologian yhteydet sosiologiaan ja kasvatustieteeseen
 • sosialisaatio ja koulutuksen tehtävät
 • kasvatussosiologian klassiset suuntaukset: strukturalistinen suuntaus, konfliktiteoreettinen ja kriittisen sosiologian suuntaus ja sosialisaatioteoreettinen ja interaktionistinen suuntaus
 • suomalainen koulutusjärjestelmä: historia, nykyhetki ja tulevaisuusperspektiivit
 • koulutuspolitiikka osana yhteiskuntapolitiikkaa
 • kasvatus- ja koulutussosiologian käytännölliset ja teoreettiset kysymykset: mm. koulun käytännöt (interaktionistinen koululuokkatutkimus), piilo-opetussuunnitelma sekä koulutuksen tasa- arvo, identiteetti, normaalius ja poikkeavuus

Kirjallisuus

 • Aittola, T. (toim.) (2012) Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. [TAI Aittola, T. (toim.) (1999) Kasvatussosiologian teoreetikoita. Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun.]
 • Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. (2000; 1. - 2. p. 2003; 3. uud. p. 2006; 4. p. 2010) Kasvatussosiologia.

 

 • No labels