Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tavoitteena on tiivistää havaintoaineiston informaatiota sillä tavalla, että siitä helposti ja yksiselitteisesti käy ilmi havaintoaineiston kannalta keskeisten muuttujien havaintoyksiköiden jakautuminen.

Frekvenssijakauma

Voidaan käyttää millä tahansa mitta-asteikolla. Muodostetaan siten, että vasempaan sarakkeeseen tulevat muuttujan ekvivalenssiluokat (esimerkiksi muuttujassa sukupuoli luokkia "mies" ja "nainen" vastaavat arvot, vaikkapa 1 ja 2), ja oikealle puolelle vastaavat frekvenssit. Yleensä taulukon alla on vielä "Yhteensä" -rivi.

Pylväsdiagrammi

Soveltuu parhaiten luokittelu- ja järjestysasteikollisten (eli ei-jatkuvien) muuttujien graafiseen kuvaamiseen. Muodostetaan siten, että x-akselille tulevat muuttujan ekvivalenssiluokat ja y-akselille frekvenssit, jolloin näiden akseleiden väliin muodostuvaan koordinaatistoon voi piirtää luokkia ja frekvenssejä kuvaavat pylväät. Pylväsdiagrammissa on tärkeä huomata, että pylväiden täytyy olla erillään toisistaan (vrt. histogrammi), koska kyseessä on ei-jatkuva muuttuja.

Histogrammi

Käytetään kuvatessa vähintään välimatka-asteikollisten muuttujien jakaumaa. Histogrammissa pylväät ovat kiinni toisissaan, koska muuttuja on jatkuva. Histogrammi muodostuu suorakulmioista (pylväistä), joiden leveys on luokan pituus, korkeus (tasavälisessä luokituksessa) luokan frekvenssi ja kantojen kärkipisteet ovat todellisissa luokkarajoissa. Histogrammin pylväiden pinta-alat ovat siis verrannollisia vastaaviin frekvensseihin. Perinteisesti luokittelun jälkeen luokkia merkitään todellisilla luokkakeskuksilla (eikä luokkarajoilla).

Laatikkojanakuvio

Laatikkojanakuvio on graafinen kuvaaja, jolla kuvataan aineiston jakautumista fraktiileihin, joista laatikkojanakuviossa tavallisesti näkyy alakvartiili, mediaani ja yläkvartiili. Laatikkojanakuviossa laatikon alareuna tulee alakvartiiliin, laatikon keskikohta mediaaniin ja yläreuna yläkvartiiliin. Laatikon päissä olevat janat ovat pituudeltaan 1,5*(Q3-Q1), jossa Q3=yläkvartiili ja Q1=alakvartiili. Outlier-arvoiksi sanotaan sellaisia arvoja, jotka asettuvan tuon "askeleeksi" kutsutun janan ulkopuolelle.

  • No labels