Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettaminen on tahtoa, taitoa, tunnetta ja tietoa, aivan kuten oppiminenkin. Opettaminen on tahtoa edesauttaa ja tukea oppijan oppimista, ja saada hänet kiinnostumaan opetettavista sisällöistä. Taitoa saada oppija oivaltamaan, ymmärtämään ja kiinnostumaan uusista asioista. Tietoa oppimisen perusmekanismeista ja niiden tukemisesta. Ja tunnetta siitä, että oppimisen tukeminen on merkityksellistä työtä.

Näen sosiaalisen konstruktivismin vahvana teoreettisena viitekehyksenä omassa opetus-, ohjaus- ja arviointifilosofiassani. Oppiminen on sosiaalista toimintaa, ja oppiminen on aina yksittäisen oppijan aktiivisen toiminnan tulos, jota toiset oppijat voivat omalla toiminnallaan edistää. Opettajan tehtävänä on luoda puitteet oppimiselle ja tukea oppimisprosessia tarvittaessa. Opettamisessa ja oppimisessa luotan vuorovaikutuksen voimaan: omien ajatusten näkyville tuominen ja toisten näkemysten kommentointi kehittää, rikastaa ja selkiyttää omaa ajattelua. Oppijat ovat toisilleen arvokkaita avainhenkilöitä oppimisprosessin tukemisessa ja eteenpäin viemisessä. Opetustilanteessa myös oppijan ja opettajan välinen vuorovaikutus on tärkeää. Keskustelemalla oppijoiden kanssa opettaja saa tietoa oppijoiden tavoitteista, tiedoista ja mahdollisista ”tietoaukoista” sekä niistä strategioista, joiden kautta oppijat ovat tietoansa rakentaneet.

Käytännön opetustoimintaan opetusfilosofiani heijastuu erilaisten yhteisöllisen oppimisen menetelmien soveltamisena. Usein soveltamiani pedagogisia malleja ovat mm. ongelmalähtöinen oppiminen (PBL – Problem Based Learning), yhteisöllinen ongelmanratkaisu, vastavuoroinen opettaminen, erilaiset case –työskentelytavat, tutkivan oppimisen malli sekä käänteinen luokkahuoneopetus (Flipped Classroom). Yhteistä näille työskentelytavoille on vuorovaikutuksen korostaminen, oppimisen kytkeminen autenttiseen kontekstiin sekä oppijoiden mahdollisuus vaikuttaa oppimistavoitteisiinsa. Hyödynnän opetuksessani monipuolisesti teknologiaa yhteisöllisen työskentelyn tukena. Parhaimmillaan teknologia tarjoaa välineitä yhteisistä päämääristä neuvottelemiseen, tiedonrakenteluprosessin näkyväksi tekemiseen sekä oppimispolun seuraamiseen ja arviointiin.

Arvioinnissa korostan koko opiskeluprosessin aikaisen ja monipuolisen arvioinnin merkitystä. Arvioitsijana toimivat sekä opettajat että vertaisoppijat, oppijan tekemää itsearviointia unohtamatta. Arvioinnin kautta pyrin tukemaan oppimisprosessin etenemistä kohti asetettuja oppimistavoitteita. Arvioinnin välineinä olen hyödyntänyt mm. portfolioita, valokuva-/videoreflektioita sekä erilaisia pienryhmäkeskusteluita/suullisia ryhmätenttejä. Toisaalta käyttämissäni pedagogisissa malleissa oppimisen jatkuva arviointi on usein osa opiskeluprosessia. Esimerkiksi ongelmalähtöisen oppimisen mallin yksi vaihe on opiskelijoiden oma arvio sekä työskentelystään että oppimisestaan ja myös opettajan reflektio sekä ryhmädynamiikasta että oppimistavoitteen saavuttamisesta. Pyrin aina ottamaan oppijat mukaan keskustelemaan ja päättämään niin arvioinnin tavoista kuin kriteereistä.

Opetusfilosofiaani kuuluu myös mielen pitäminen aktiivisena fyysisen aktiivisuuden kautta. Liikkuva tiedekunta teema näkyy kaikessa opetuksessani. Olemme yhdessä opiskelijoideni kanssa mm. flossanneet, osallistuneet Skibidi-haasteeseen ja tutustuneet eri maiden perinneleikkeihin.

Rajakylän koulun 5-luokkalaisten oppilaiden kanssa FabLabissa 

Kuva: Larissa Franklin

Skibidi-tanssia taukojumppana

Kuva: Pirkko Siklander

  • No labels