Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yhteiskuntahyönteisten evoluutio. Tutkimus kohdistuu hyönteisten, erityisesti muurahaisten, sosiaalisuuden geneettiseen taustaan sekä sosiaalisen käyttäytymisen vaikutuskseen populaatioiden geneettiseen rakenteeseen yhdistäen teoreettisia ja molekyylibiologisia menetelmiäyksilö- ja yhteiskuntatason immuunipuolustuksen evoluutioon genomiikan menetelmiä hyödyntäen.

Kasvien sopeutumisen geneettinen perusta.   Tutkimuskysymyksinä ovat sopeutumiserojen geneettinen arkkitehtuuri ja mahdollisesti sopeutumiseen vaikuttavien geenien molekulaarinen populaatiogenetiikka. Tutkimuksessa pyritään genomisiin lähestymistapoihin. Tutkimuskohteina ovat mänty sekä lituruoho ja sen sukulaislajit.

...