Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kasvien sopeutumisen geneettinen perusta.   Tutkimuskysymyksinä ovat sopeutumiserojen geneettinen arkkitehtuuri ja mahdollisesti sopeutumiseen vaikuttavien geenien molekulaarinen populaatiogenetiikka. Tutkimuksessa pyritään genomisiin lähestymistapoihin. Tutkimuskohteina ovat mänty sekä lituruoho ja sen sukulaislajit.

Kasvien populaatiogenomiikka.

Biorytmien ja fotoperiodismin tutkimus selvittää ns. sirkadiaanisen kellon perinnöllistä säätelyä ja liittymistä muuhun biologiseen ajanmittaukseen.

...