Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yhteiskuntahyönteisten evoluutio. Ryhmässä tutkitaan Tutkimus kohdistuu hyönteisten, erityisesti muurahaisten, sosiaalisuuden geneettistä taustaa sekä sosiaalisen käyttäytymisen vaikutusta populaatioiden geneettiseen rakenteeseen. Tutkimus yhdistää teoreettisia ja molekyylibiologisia menetelmiäyksilö- ja yhteiskuntatason immuunipuolustuksen evoluutioon genomiikan menetelmiä hyödyntäen.

Kasvien sopeutumisen geneettinen perusta. Ryhmä selvittää sopeutumiserojen geneettistä arkkitehtuuria ja tutkii   Tutkimuskysymyksinä ovat sopeutumiserojen geneettinen arkkitehtuuri ja mahdollisesti sopeutumiseen vaikuttavien geenien molekulaarista populaatiogenetiikkaa pyrkien genomisiin molekulaarinen populaatiogenetiikka. Tutkimuksessa pyritään genomisiin lähestymistapoihin. Tutkimuskohteina ovat mänty sekä lituruoho ja sen sukulaislajit.

Biorytmit ja fotoperiodismi. Ryhmässä selvitetään Kasvien populaatiogenomiikka.

Biorytmien ja fotoperiodismin tutkimus selvittää ns. sirkadiaanisen kellon perinnöllistä säätelyä ja liittymistä muuhun biologiseen ajanmittaukseen.

Loisten ja isäntien evoluutio. Ryhmä tutkii eräiden  Eräiden loislaakamatojen ja niiden kalaisäntien suhteita suhteet erityisesti jääkauden jälkeisessä Pohjois-Euroopassa selviävät molekyyligenetiikan avulla. Keskeisinä esimerkkilajeina ovat ovat lohi ja Gyrodactylus salaris .

Suurpetojen luonnonsuojelugenetikka. Ryhmässä tutkitaan  Tutkitaan suurpetojen ja vähän pienpetojenkin luonnonsuojelugenetiikkaa ja jonkin verran myös populaatiobiologiaa. Ks. tarkemmin www.flrp.org

...