Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ajoitus: LuK -tutkinto 2. sl.
Tavoite: Opintojakson päätavoite on eliöryhmien evolutiivisen historian ja systematiikan perusteiden karkea ymmärtäminen; miten eliökunta on kehittynyt, mitkä makroevolutiiviset prosessit ovat vaikuttaneet sen syntyyn ja kehitykseen. Mitä ovat eri eliöryhmien rakenteelliset erot ja yhtäläisyydet, ja miten tärkeät rakenteet ovat kehittyneet? Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen.
Sisältö: Olennainen osa kurssia ovat eliönäytteiden tarkastelu ja anatomiset työt sekä muut aiheisiin liittyvät oheistehtävät. Kurssitöissä käsitellään eliöiden sekä niiden osien ja elinten rakennetta kehitysopillisessa järjestyksessä ja tehdään vertailevia katsauksia rakenneominaisuuksiin. Näytteiden avulla tutustutaan  prokayrooteista alkaen eri sieni- ja leväryhmiin, sammaliin ja sanikkaisiin, paljas- , ja koppisiemenisiin sekä tärkeimpiin eläinten pääjaksoihin ja selkärankaisryhmiin. Erityisesti eläinsouuden töihin liittyy demonstraatioita, joiden tarkoitus on sitoa eläinten rakenteiden tarkastelu laajempaan evolutiiviseen viitekehykseen. Tiiviin opintopaketin tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustietoa käsiteltävistä eliöryhmistä ja olemassaololle välttämättömien mekanismien toteutumisesta niissä, havainnollistaa erilaisten rakenteiden merkitystä eliöille niiden elinympäristössä, ja auttaa ymmärtämään eliöiden luokittelun perusteita
Toteutustavat: 32 h pakolliset harjoitustyöt (preparoinnit) ja demonstraatiot, harjoitustehtävät jotka pohjautuvat netissä olevaan oppikirjamateriaaliin (Campbell et al. 2015. Biology. A Global Approach), harjoitustentti.
Kohderyhmä: EKO: pakollinen, AOeko: vaihtoehtoinen.
Oppimateriaali: Kurssimonisteet ovat ostettavissa monistemyymälästä ennen harjoituskurssin alkua. Oheislukemisto; Hickman, C, P. et al. 2009. Animal Diversity, 5. painos, McGraw Hill New York.
Suoritustavat: Harjoitustentti.
Arviointi: 1-5 / hylätty.

 

Kurssimateriaalia syksy 20172018: demot, korvaustehtävät ym.

...