Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä kasvatustieteen perusopintojen kurssin Didaktiikka: Oppimisen ja opettamisen perusteet (4 op) - ay410068P Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus sähköinen oppimateriaali sisältää:

...