Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Ajoitus: LuK -tutkinto 1. kesä.
 • Tavoite: Opiskelija saa valmiudet erilaisissa sisävesissä tavattavien lajien tunnistamiseen sekä perehdytyksen tavallisimpiin näytteenottomenetelmiin.
 • Sisältö: Keskeistä sisältöä ovat kurssilla tavattujen sisävesien kalojen ja selkärangattomien eläinten lajintunnistus sekä ekologia. Lisäksi tutustutaan kasvi- ja eläinplanktoniin, vesisammaliin sekä tavallisimpiin näytteenoton ja aineistonkeruun eri vaiheisiin ja menetelmiin.
 • Toteutustavat: Kesä 7 h lu (Oulu) ja 70 h harj. ja dem. Oulangan tutkimusasemalla.
 • Kohderyhmä: EKO ja AOeko: pak, AObt: valinnainen (väh. 6 op pak. biologian opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian ja toinen eläinekologian).Kohderyhmä: EKO pak 4 op, pak 5 op, AOeko: valinnainen biologian pääaineopintojakso tai valinnainen ekologia sivuaineopintojakso, kuitenkin siten, että LuK-tutkinnossa on suoritettuna pakollisena vähintään joko vesieläimistön tuntemus ja ekologia 4 vesiekologian kenttäkurssi 5 op tai maaeläimistön tuntemus ja ekologia 4 kenttäkurssi 5 op, AObt: valinnainen biologia pääaineen opintojakso, kuitenkin siten että joko vesieläimistön tuntemus ja ekologia 4 vesiekologian kenttäkurssi 5 op tai maaeläimistön tuntemus ja ekologia 4 kenttäkurssi 5 op on LuK-tutkinnossa pakollisena biologia pää-aineopintonapääaineopintona. AO: väh. 9 10 op kenttäkursseja pak biologia opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian ja toinen eläinekologian.
 • Yhteydet muihin opintojaksoihin

  Esitietovaatimukset: Edeltävänä suorituksena

  kurssin

  opintojaksot Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (

  751373A) suoritus (jos

  755334A) ja Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (755335A). Jos osallistujia joudutaan karsimaan, menestystä

  siinä

  niissä käytetään karsintaperusteena

  ). Kurssille Talviekologia- ja fysiologia (750325A) osallistumisen edellytys Oppimateriaali:

  .

 • Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tämän kurssin aiempaa suorittamista edellytetään seuraavilla kursseilla: Talviekologia (750377A), Vesiselkärangattomien erikoiskurssi (754627S), Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta (754625S) ja Sisävesien biomonitoroinnin kenttämenetelmät (754626S).

 • Oppimateriaali: Kurssin aikana jaettava materiaali ja ennalta ilmoitettava lukupaketti.
 • Suoritustavat: Kurssitentti Ennakkotehtävät, kurssitentti, lajintuntemustentti viimeisenä kurssipäivänä sekä ennakkotehtävät.
 • Arviointi: Kurssin päätöspäivänä lajintunnistustentti tavatuista eliöistä ja käytännön tentti näytteenottomenetelmistä ja työtavoista. Kurssin aikana lisäksi kirjallinen kuulustelu pohjautuen esitettyyn luento-, kirjallisuus- ja demonstraatioaineistoon. Arvostelu 1-5 / hylätty.*
 • Vastuuhenkilö: Timo Muotka/ Kaisa Lehosmaa/ Kaisa-Leena Huttunen.
 • Opetuskieli: Suomi / englanti.

...