Child pages
 • Wikin käyttö opetuksessa

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Wikin käyttö opetuksessa

Tämän sivun tarkoitus on esitellä Wikin käyttömahdollisuuksista ja kokemuksista erilaisissa opetustilanteissa. Tarkoituksena ei ole kertoa seikkaperäisesti wikistä yleensä tai referoida  tutkimuksista tai kokemuksista, vaan koota linkkejä löytämillemme lähteille. Todettakoon kuitenkin lyhyesti, että Wiki on kevyenä alustana helpompi sekä käyttäjälle että byrokratian puolesta, ja tarjoaa mahdollisuuden sekä yksityiseen että ryhmätyöskentelyyn. Monet lähteet kuitenkin muistuttavat, että Wiki ei tarjoa yhtä runsasta työkalupakkia opetuksen tueksi kuin vaikkapa Optima. Lisäksi avoimissa Wikeissä haittana on häiriköinnin mahdollisuus.
Toisaalta avoimet wikit parhaimmillaan kumuloivat tietoa tehokkaasti, kun niitä ovat päivittämässä alojensa asiantuntijat, esimerkkinä wikipedia, toisaalta samalla lukijan vastuulla on punnita tällaisessa avoimessa wikissä olevan tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta.
Useimmilla, ellei peräti kaikilla, yliopistoilla on sekä yleinen että suojattu Wiki sivusto (vai sanotaanko sitä alustaksi?), josta löytää ohjeita Wikin käyttöön ja tekemiseen. Yleistä taustatietoa ja käyttäjien kokemuksia löytyy myös kattavasti 1,2,3, 4
Alla on eritelty erilaisia opetustilanteita, jossa Wikiä voi käyttää.
Kun wikiä aletaan käyttää, aluksi on hyvä valita wikille ylläpitäjä tai ylläpitäjiä, jotka ovat jossain määrin kärryillä wikin toiminnoista tai valmiita opiskelemaan ne huvin, ja he voivat siivota ja korjata wikiä tarpeen vaatiessa sekä antaa muille käyttäjille tukea. Lisäksi olisi hyvä varmistua että ohjeet ovat kaikkien saatavilla, ja alussa voisi olla hyvä pitää pieni yhteinen perehdytys vaikka kontaktitapaamisessa, jossa opetellaan wikin perustoimintoja.

1. Luentomateriaalin jakaminen

 • Vaihtoehto raskaammille systeemeille kuten Optima.

2. Keskustelufoorumi

 •  Keskustelua voisi käydä foorumityyppisesti, jossa jokainen lisää oman kommenttinsa sivulla olevaan aiheeseen liittyvään keskusteluketjuun.

3. Ryhmätyöt

 • Yhteisöllinen oppiminen on yksi parhaimpia wikin sovelluksia, koska yhteisesti tuotettu materiaali on saatavilla yhdessä paikassa, ja kaikilla on materiaalin muokkausmahdollisuus. Wikissä on myös mahdollisuus seurata kunkin ryhmän jäsenen panosta. Opiskelijoille on hyvä tehdä selväksi heti alussa wikissä toteteutettavan ryhmätyöskentelyn pelisäännöt, kunka aktiivisuus vaikuttaa arviointiin, jne.
 • Lisäksi ryhmätyössä on kätevä tuoda esimerkiksi internetistä löytyvää lähdemateriaalia kaikkien saataville ja arvioitavaksi linkkien muodossa.

Linkkejä: 1 , 2

4. Kirjallisen työn säilytys ja muokkaus

 • Ilmeisesti ei kovin paljon käytetty ominaisuus, mutta periaatteessa tarjoaa mahdollisuuden kirjallisten töiden, mukaanlukien gradu, kirjoittamiseen ja ohjaajien kommentoimiseen.
 • Lisäksi wiki käy esimerkiksi tutkimusryhmän yhteiseen käyttöön vaikkapa menetelmäkirjaston säilytyspaikkana, jonne tarvittaessa kuka vain voi päivittää muutokset. Esimerkiksi meidän tutkimusryhmällä (Salla) on wiki-sivu, jonne on kerätty ohjeita erilaisien menetelmien käyttöön laboratoriossa ja ohjeita tarvittavien liuosten valmistamiseen.

5. Haittapuolia

 •  Wikin ja muiden sähköisten alustojen haittapuoleksi voisi lukea ihmisten välisen kontaktin vähenemisen. Moni kuitenkin haluaa työskennellä ryhmässä, käydä välillä kahvilla ja jatkaa taas. Toki kursseilla on molempia elementtejä; sekä sähköistä että kokoontumisia. Erilaisten nettikeskustelupalstojen suosio osoittaa, että verkossa viihtyviä "anonyymiä sosiaalisuutta" suosiviakin on paljon.Irina Rekirannan Helsingin yliopistoon tekemässä pro gradussa esitetään verkko-opetuksen käyttämättömyydelle syiksi mm. ajanpuutetta sen opetteluun tai koulutuksen puutteen. Nämä varmasti ovat vaikuttimena Wikin käytössäkin; uuden oppiminen vaatii aikaa ja opastusta, mikä koetaan haitaksi.