Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
       
       Tavoitteet
  • Opiskelija tuntee johtajuuteen, työyhteisöön ja organisaatioihin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset teoriat ja osaa soveltaa niitä varhaiskasvatuksen konteksteissa
  • Opiskelija pystyy analysoimaan johtajuuteen liittyviä tehtäväalueita (hallinto, henkilöstöjohtaminen, pedagoginen johtaminen, laadunhallinta, muutosjohtaminen)
  • Opiskelijalla on valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen johtamistehtävissä