Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tällä hetkellä opetan pääasiassa Learning and Educational Technology (LET)- maisteriohjelmassa. Oppimisen ja koulutusteknologian opinnot perustuvat teoreettisesti yhteisölliseen oppimiseen, itsesäätöiseen oppimiseen sekä teknologiatuettuun oppimiseen, ja opetusmenetelmiä ja arviointikäytäntöjä kehitämme linjassa näiden teoreettisten lähestymistapojen kanssa. Yhteisöllisen oppimisen tukemiseksi olemme opetustiimissämme kehittäneet mm. erilaisia yhteisöllisen kirjoittamisen ja ongelmaratkaisutyöskentelyn malleja. Opettaja-, vertais- ja itsearvioinnissa olemme jo vuosia hyödyntäneet blogiportfolioita ja kehitämme tätä arviointikäytäntöä jatkuvasti. Muita kehittämiämme arviointikäytänteitä ovat mm. suullinen pienryhmätentti, sähköinen tentti sekä reflektoiva paritentti.

Olemme myös jatkuvasti pyrkineet edistämään opintojemme työelämärelevanssia, ja kehittäneet opintoja ja työelämää yhdistäviä käytäntöjä, joista on hyötyä sekä työelämän edustajille (mm. paikalliset oppilaitokset, yritykset ja järjestöt). Työelämän edustajat antavat opiskelijaryhmillemme oppimiseen ja teknologian käyttöön liittyviä haasteita, joihin opiskelijamme esittävät ratkaisumalleja koulutuksen aikana saavutetun asiantuntemuksen ja aiempien kokemustensa pohjalta. Viimeisimpänä olemme tuoneet opintoihimme yrittäjyys-teemaa, ja kehittäneet keväällä 2019 ensimmäistä kertaa toteutettavan Entrepreneurship in Education -opintojakson.

Kehitän omaa opetustani myös tutkimuksellisin keinoin. Kerään tutkimusaineistoa omilta kursseiltani, ja kehitän tutkimustulosten kautta opetuskäytänteitäni. Esimerkiksi väitöskirjani syntyi halusta ja tarpeesta kehittää omaa opetustani. Olemme myös yhdessä opiskelijoiden kanssa keränneet tutkimusaineistoja ja aina mahdollisuuksien mukaan raportoineet tuloksista (mm. Vuopala, E. & al. (2018) Implementing Maker Culture in Elementary School - Students’ Perspective. Submitted in Technology, Pedagogy, and Education).

Haemme aktiivisesti opetuksen kehittämistä tukevia hankerahoja. Lukuvuonna 2018-2019 menossa olevia opetuksen kehittämiseen liittyviä hankkeita ovat erityisesti

  • Mindbusiness - korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen (ESR): Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yrittäjätaitoja.
  • MAKE - Maker Spaces for Lifelong Learning (Nordplus): Pohjoismainen verkostohanke, jossa kehitetään oppimisen tutkimukseen perustuen pedagogisia malleja erilaisiin tekemällä oppimisen konteksteihin (mm. FabLab, ulkona tapahtuva oppiminen).
  • Työpeda (OKM)

LET-ohleman lisäksi olen mukana kasvatustieteiden tiedekunnassa... SM, opiskelijavalinnat ja OPS

 

 

LET-opiskelijat yhteisöllisen ongelmanratkaisutyöskentelyn parissa.

Kuva: Essi Vuopala