Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija osaa tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia lainalaisuuksia
 • Opiskelija osaa määritellä ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian peruskäsitteet, - teoriat ja suuntaukset
 • Opiskelija osaa tunnistaa ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian toimintana
 • Opiskelija osaa soveltaa ohjauksen perusmenetelmiä ohjausprosessin rakentamiseen
 • Opiskelija osaa antaa esimerkkejä henkilökohtaisten työskentelyedellytystensä tunnistamisesta

Ydinsisältö / teemat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologisia lainalaisuuksia ja  erottaa ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian toisistaan sekä ymmärtää niiden yhtäläisyyksiä. Tähän pyritään ohjaamalla opiskelijaa kokeilemaan erilaisia ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian menetelmiä, perehtymällä teoriaan ja käsitteisiin sekä syventymällä käytännön ja teorian keinoin omien henkilökohtaisten työskentelyedellytysten tunnistamiseen.

Sisältö

 • Ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian peruskäsitteet, erot ja yhtäläisyydet
 • Ohjaus, neuvonta, konsultaatio ja terapia toimintana ja käytännön sovelluksia
 • Ohjauksen, neuvonnan, konsultaation ja terapian perusteoriat
 • Sosiaalisen vuorovaikutuksen psykologinen perusta

Aikataulu:

13.03.19 ke      12.15-14.00     TS101  

14.03.19 to      12.15-14.00     PR101  

20.03.19 ke      12.15-14.00     TS101  

21.03.19 to      12.15-14.00     PR101   

27.03.19 ke      12.15-14.00     PR101   

28.03.19 to      12.15-14.00      PR101  

03.04.19 ke      12.15-14.00     PR101   

04.04.19 to      12.15-14.00     PR101   

10.04.19 ke      12.15-14.00     PR102   

11.04.19 to      12.15-14.00     PR102   

17.04.19 ke      12.15-14.00     PR102  

18.04.19 to      12.15-14.00     PR101    


Ilmoittaudu opintojaksolle

 

Oppimateriaali

Soveltuvin osin:

1) Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B., Loftus, G. & Lutz, C. (2014). Atkinson & Hilgard’s introduction to psychology. (16. painos, Cengage Learning: U.K.). Luvut 17-18.

2) Vehviläinen, S. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. (Gaudeamus)

3) Eronen, S. & Lahti-Nuutila, P. (2012 tai uudempi). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. (Helsinki: Edita Publishing Oy)

4) Corey, G. (2013). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. (Belmont, CA: Thomson Brooks/Cole)

 

Suoritustavat: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointiasteikko 0 - 5

Opettaja Jutta KarhuHeli Kiema-Junes