Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1 §

Yhdistyksen nimi on Oulun fyysikkokerho. Kerhon kotipaikka on Oulun kaupunki ja se kuuluu paikallisosastona Suomen Fyysikkoseuraan.

2 §

Kerhon tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Oulussa ja sen lähistöllä asuvien Suomen Fyysikkoseuran jäsenten välillä ja herättää harrastusta fysiikan ja sen sovellutusten tutkimukseen sekä fyysikkokoulutukseen edistämällä ja tukemalla sitä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho

 1. järjestää kokous-, esitelmä- ja luentotilaisuuksia sekä retkeilyjä,
 2. tukee mahdollisuuksiensa mukaan taloudellisesti fysiikan ja sen sovellutusten tutkimusta ja
 3. ylläpitää tarpeellisiksi katsottuja yhteyksiä ulospäin.

3 §

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on korkeakoulututkinnolla tai muulla tavalla osoitettu fyysikon koulutus.

Nuoreksi jäseneksi voidaan hyväksyä korkeakoulussa fysiikkaa opiskeleva henkilö.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka halua tukea kerhon toimintaa.

Johtokunta päättää varsinaisen jäsenen, nuoren jäsenen ja kannatusjäsenen ottamisesta kahden varsinaisen jäsenen tehtyä siitä kirjallisen esityksen. Nuori jäsen siirtyy kuitenkin varsinaiseksi jäseneksi kerhon johtokunnan todettua, että hän täyttää 1. kohdassa asetetut vaatimukset. Varsinaisen ja nuoren jäsenen hyväksymistä koskevat päätökset alistetaan Suomen Fyysikkoseuran vahvistettaviksi.

Kerhon vuosikokous voi johtokunnan yksimielisestä esityksestä valita kerhon kunniajäseneksi henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut fysiikan tai sen sovellutusten alalla tai huomattavalla tavalla edistänyt kerhon toimintaa. Tällöin vaaditaan, että vähintään 4/5 annetuista äänistä kannattaa tehtyä esitystä.

Kunniajäsenellä ja varsinaisella jäsenellä on kerhon kokouksissa äänivalta, muulla jäsenellä ainoastaan puhevalta.

4 §

Varsinainen, nuori ja kannatusjäsen voi erota kerhosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen kerhon johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa kerhosta jäsenen, joka on toiminut vastoin kerhon tarkoitusperiä tai jättänyt suorittamatta jäsenmaksunsa vähintään kahden vuoden ajalta taikka käyttäytynyt kerhon jäsenelle sopimattomalla tavalla.

5 §

Tarpeen vaatiessa kerho voi kantaa jäseniltään jäsenmaksua, joka määrätään kerhon vuosikokouksessa.

Kerholla on oikeus toimintansa tukemiseksi vastaanottaa lahjoituksia.

6 §

Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen kerhon varsinaisista jäsenistä valitsema johtokunta, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunta valitsee sihteerin ja taloudenhoitajan sekä ottaa muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kolme sen jäsentä.

7 §

Toimintansa edistämiseksi kerho voi perustaa jaostoja sekä asettaa pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia.

8 §

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai hänen estyessään varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9 §

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille ennen seuraavan vuoden tammikuun 15. päivää. Tilintarkastajien tulee ennen vuosikokousta suorittaa tilien tarkastus ja antaa niistä kirjallinen lausunto.

10 §

Kerho pitää vuodessa vähintään kolme kokousta, joista yksi on varsinainen eli vuosikokous. Kerhon kokouksesta tiedotetaan kutsukorteilla vähintään kolma päivää aikaisemmin. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain 14 §:n määräykset.

11 §

Vuosikokous pidetään tammi- helmikuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
 2. esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto,
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
 4. määrätään nahdolliset jäsenmaksut sekä kerhon toimihenkilöiden palkkiot alkavaksi toimintavuodeksi,
 5. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan muut jäsenet,
 6. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja ja
 7. käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat.

Vaalit suoritetaan vaadittaessa umpilipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12 §

Kerhon sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa kummassakin vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista kannattaa tehtyä ja kokouskutsussa mainittua muutosehdotusta.

Muutosehdostus on alistettava Suomen Fyysikkoseuran hyväksyttäväksi, paitsi, milloin on kysymys kerhon eroamisesta Suomen Fyysikkoseurasta.

13 §

Jos kerho lopettaa toimintansa, se päättää omaisuutensa käyttämisestä kerhon päämääriä edistävään tarkoitukseen. Lopettamisesta päätetään edellisen pykälän 1. momentissa määrätyllä tavalla.

14 §

Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä olevat Oulun fyysikkokerhon säännöt on hyväksytty Suomen Fyysikkoseura - Finlands Fysikerförening r.y:n kokouksessa lokakuun 18 päivänä 1965

Helsingissä lokakuun 20 p:nä 1965
Puheenjohtaja Kaarle Kurki-Suonio
Sihteeri Lauri Laitinen

 • No labels