© University of Oulu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The license could not be verified: License Certificate has expired!

Tutkimustyö projekteina

Projekti määritellään ajallisesti rajatuksi hankkeeksi, jossa käytetään resursseja tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Useat rahoittajat rahoittavat nimenomaan projektimuotoon tehtyjä hankkeita joille on määritelty alku- ja loppuajankohdat. Myös jatkuva tutkimustyö voidaan osittaa kokonaisuutta tukeviksi projekteiksi joilla on omat erityistavoitteensa. Projekteja voi olla myös ajallisesti päällekkäin jos niihin liittyvä työaika ja muut kulut voidaan kohdistaa omille projekteilleen. Rahoitushakemuksen liitteeksi voidaan useimmiten liittää projektisuunnitelma joka kuvaa millaiseen kokonaisuuteen hakemus liittyy. Projektisuunnitelma voi olla vapaamuotoinen. Toisaalta joku rahoittaja saattaa esittää jopa sisällysluettelon miten hanke tulee kuvata, jolloin on noudatettava rahoittajan ohjeita.

Projektille on ominaista:

 • projektisuunnitelma
 • määritellyt tavoitteet ja tarkennetut tehtävät
 • odotettavissa olevien tulosten määrittely
  • esim. uusi tieto jostakin asiasta, uusi tutkimus- tai valmistusmenetelmä
  • myös konkreettiset tuotokset, (deliverables) esim. julkaisut, prototyypit erilaiset raportit rahoittajalle, ym.
 • tarvittavien resurssien määrittely
 • aikataulu mahdollisine välietappeineen
 • kustannuslaskelma, eritellään kulut
  • työaika: palkat ja henkilösivukustannukset
  • matkat,
  • tarvikkeet
  • muut välittömät kulut
  • mahdolliset erityishankinnat
  • yleiskulut jos projekti tehdään yliopiston tai muun työnantajan palveluksessa
 • rahoitussuunnitelma
  • projektilla voi olla yksi tai useampia rahoittajia
 • rahoituspäätös ja/tai sopimus projektista
 • loppuraportti

Projektin koosta ja laajuudesta riippuen lisäksi voidaan eritellä:

 • osallistujien roolien määrittely: projektipäällikkö, projektiryhmä, ohjaus/johtoryhmä
 • projekti- ja ohjaus-/johtoryhmätyöskentely
  • Jos hake on suuri ja pitkäaikainen kannattaa sille perustaa ohjausryhmä tai johtoryhmä. Useat julkiset rahoittajat vaativat ohjausryhmän perustamista. Ohjausryhmällä voi olla enemmän tai vähemmän päätäntävaltaa projektin asioissa riippuen rahoittajan ehdoista tai muuten ohjausryhmälle annetusta vastuusta. Osa toimii vain neuvoa antavana elimenä.
 • riskianalyysi
  • Rahoitushakemuksessa saatetaan vaatia esitettävän riskianalyysi: esitetään ilmeiset tiedossa olevat seikat jotka saattavat vaarantaa työn toteuttamisen; esitetään myös suunnitelmat miten toimitaan jos ennakoidut riskit toteutuvat
 • työn osittelu tehtäviin ja työpaketteihin (task, workpaggage)
 • milestones (etapit, virstanpylväät)
  • tapahtuu tietyllä ajan hetkellä
  • esim. tiettyjen avaintulosten valmistuminen, raportointiajankohdat
 • graafinen havainnollistaminen
  • Tarvittaessa voidaan esim. tavoitteiden ja odotettavissa olevien tulosten havainnollistamista parantaa graafisin esityksin. Tyypilliset projekteissa käytetyt kaaviot ovat PERT ja GANTT. Jos projekti on monitahoinen, voidaan tehtävien loogiset suhteet esittää PERT-kaavion avulla. GANTT-kaavio taas esittää tehtävät, etapit ja niiden suhteet aika-akselilla. Kaavioita voidaan tehdä useimmilla graafisilla tai erikseen projektityöskentelyä varten kehitetyillä tietokoneohjelmilla.

Lähde: Leila Risteli: Miten teen hyvän tutkimussuunnitelman ja rahoitushakemuksen

Suositeltavaa kirjallisuutta projektitoiminnasta:

Risto Pelin: Projektihallinnan käsikirja, http://www.projektijohtaminen.com