Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekologiset menetelmät II

Laajuus: 5 op

Opetusperiodi: FM-tutkinto 1. vuosi.

Osaamistavoitteet: Kurssin tavoitteena on oppia käytännössä soveltamaan tieteellisen menetelmän keinoja ekologisessa tutkimuksessa. Opiskelija saa valmiudet tunnistaa erilaisiin ekologisiin kysymyksiin sopivat tutkimusmenetelmät, sekä työvälineet tutkimuksen suunnitteluun ja aineiston analysointiin.

Sisältö: Jatko-osa kurssille Ekologiset menetelmät I 6 op (750347A). Kurssilla perehdytään käytännössä tieteellisen menetelmän soveltamiseen ekologisessa tutkimuksessa. Kurssi koostuu pääasiassa tietokoneharjoituksista seuraavista aiheista: otanta, otoskoon määrittäminen, kokeellisen tutkimuksen suunnittelu ja tilastollinen analysointi etenkin varianssianalyysiä käyttäen, vertailevat menetelmät (erit. riippumattomien kontrastien analyysi), monimuuttujamenetelmät (ryhmittely, ordinaatio) ja meta-analyysit. Tarvittaessa perehdytään muihinkin ajankohtaisiin aiheisiin. Kurssi päättyy pro gradu -seminaariin, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus kehittää ja viimeistellä opinnäytesuunnitelmiaan sekä muiden kurssilaisten että opettajien kanssa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Lu, harj, sem ja te.

Oppimateriaali: Moniste Rytkönen S. (toim.) 2001: Ekologiset menetelmät. – Biologian laitoksen monisteita 1/2001. Oulun yliopisto, Oulu. - HUOM! VANHENTUNUT

Esitiedot: -

Arvosteluasteikko: 1-5 / hylätty.

Opetuskieli: FI.Luennot suomi, harjoitukset suomi, tarvittaessa englanti.

---------------------------------------------------------

Kurssimateriaalia / Course material

--------------------------------------------------------

Ecological Methods  II

Credits: 5 cr

Teaching Period: M. Sc. 1 st spring, ECOGEN ECOz and ECOb 1st spring.

Learning Outcomes: The aim of the course is to learn in practice how to apply scientific method in ecological research. The student learns how to select appropriate methods for different ecological problems, and a toolkit for study design and data analysis.

Content: Continuation to course Ecological methods I 6cr (750347A). This course focuses on applying the scientific method in ecological research. The course consists mainly of computer exercises in the following subjects: sampling, sample size determination, experimental design and statistical analysis esp. analysis of variance, comparative methods (independent contrasts - analysis), multivariate methods (cluster analysis, ordination) and meta-analysis. Also other current issues can be included. The course ends in a Master Thesis seminar where students can discuss and develop their thesis plans with  students and instructors.

Assessment Methods and Criteria: Lectures, seminar, exercises and exam.

Study Material: Handouts, Reading package in wiki-pages (see link above)

Prerequisites: -

Grading Scale: 1-5 / Pass.

Language of Instruction: FI.Finnish, exercises also in English.

Further Information: -

  • No labels