Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

755324A755624S Funktionaalinen eläinekologia (5 op)

 • Tavoite: Kurssin tavoitteena on ymmärtää eliöiden rakenteen ja toiminnan välistä suhdetta ekomorfologian yleisen mallin avulla. Opiskelija saa sekä teoreettiset että käytännön perustiedot ekomorfologisen (tai yleensä tieteellisen) tutkimuksen suorittamisesta: hypoteesien asettelusta, aineiston keräämisestä, aineiston analysoinnista, sekä tulosten esittämisestä ja arvioinnista.
 • Sisältö: Kurssilla käsitellään eläinten fenotyypin ja ekologian toiminnallista suhdetta ja perehdytään erityisesti eläinten rakenteen (morfologia) ja käyttäytymisen väliseen korrelaatioon. Kurssin luentoaiheina ovat johdanto ja historiallinen katsaus ekomorfologiseen tutkimukseen, perehtyminen ekomorfologisiin korrelaatioihin ja ekomorfologian yleiseen malliin sekä funktionaaliseen analyysiin. Erityisaiheina ovat mittaaminen ja mittavirhe, fluktuoiva asymmetria, ominaisuuksien skaalautuminen kokoon (allometria) ja fylogenian huomioiminen lajien välisessä vertailussa. Kurssilla tehdään ryhmätyöt perustuen museo- ja kenttäaineistojen mittauksiin sekä kirjallisiin tietolähteisiin (kirjasto, internet). Kurssiin liittyy  tutkimusselostuksen laatiminen (PowerPoint-esitys) ja sen esittäminen seminaarissa. Luentojen jälkeen, ennen kurssiosuutta, kirjoitetaan kotiessee jostakin ajankohtaisesta aiheesta (vaihtoehtona tentti).
 • Työtavat: 12 h lu, 40 h harj., sem ja kotiessee (vaihtoehtona tentti).
 • Yhteys muihin opintojaksoihin: Suositeltavat esitiedot: Eläinten evoluutio, systematiikka ja rakenne 755306A,  Tilastotieteen perusmenetelmät I 806109P.
 • Ajoitus ja kohderyhmä: LuK -tutkinto 2. kl tai FM -tutkinto 1. kl (suositellaan eläinekologeille).
 • Vastuuhenkilö: Seppo Rytkönen.
 • Opetuskieli: lu suomi, harj. suomi, tarvittaessa englanti.

 

Luentomateriaalit ja oheiskirjallisuus / Lecture and course material:

755324A755624S Functional animal ecology

 • Scope: 5 cr.
 • Timing: B.Sc. 2nd spring or M.Sc. 1st spring. NNE.
 • Objectives: The aim of the course is to understand the relationship between morphology and function by the means of general ecomorphological model. The student will get both theoretical and practical basics for ecomorphological (and. general scientific) research procedures: scientific hypothesizing, sampling, data analysis and reporting and interpreting the results.
 • Contents: The course focuses on the relationship between phenotype and function, especially the correlation between animal morphology and behaviour. The course consists of two parts: A) Lectures in Finnish. However, articles about each subject are available for foreign students, including ecomorphological models and correlations,  measurement error, allometry, fluctuating asymmetry and phylogenetic analyses. B) Exercises consisting of miniature studies, field and laboratory work, and seminar. The results of the mini studies, in form of PowerPoint presentations, are presented in the seminar. Before the exercises, students write a home essay (or take an exam).
 • Working methods: 12 h lectures, 40 h exercises, seminar and essay or exam.
 • Target group: Recommended for ECOe.
 • Prerequisites: Recommended 755306A and Basics of statistics I 806109P.
 • Study materials: Will be given during the course (see the link above)
 • Assessment methods: Essay or exam.
 • Grading:1-5 / Fail.
 • Responsible person: Dr. Seppo Rytkönen.
 • Other information:
 • Language of instruction: Lectures in Finnish , exercises in Finnish / English.
 • No labels