Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

751306A Maaeläimistön kenttäkurssi (5 op)

 • Tavoite: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot ja - taidot maaeläinten maastolajintuntemuksesta ja  ekologian perusteista. Opiskelija saa perustiedot sekä selkärankaisten että selkärangattomien tuntemuksesta ja  ymmärtää, että hyvä lajintuntemus ja lajien ekologian tuntemus ovat ekologisen tutkimuksen perusta.
 • Sisältö:  Erilaisten terrestristen elinympäristöjen eläimistöön tutustutaan useita ekologisia tutkimusmenetelmiä soveltaen. Kurssi painottuu puoliksi selkärangattomien  tuntemukseen ja ekologiaan, puoliksi nisäkkäiden (erityisesti pikkunisäkkäiden), metsäkana- ja petolintujen  tuntemukseen ja ekologiaan. Kurssilla tutustutaan käytännössä yhteisö-, populaatio- ja käyttäytymisekologisiin kysymyksiin ja tutkimuksiin. Työt tehdään osaksi maastossa ja osaksi laboratoriossa. Harjoituksissa kerätty  materiaali analysoidaan kurssin aikana, ja tulokset muokataan kirjalliseen asuun (PowerPoint-esitys) ja esitetään seminaarissa.
 • Työtavat: Kesä (Oulanka): 70 h harj. ja dem, 1. laji-  ja teoriatentti.
 • Oppimateriaali ja kirjallisuus: Kurssilla pakolliset monisteet: 1) Rytkönen, S. ym. 2003: 751306 Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. - Biologian laitoksen monisteita 3/2003. Oulun yliopisto, Oulu. 2)  Itämies, J. & Viro, P. 1995: Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat. - Eläintieteen laitoksen monisteita 1/1995.  Oulun yliopisto, Oulu. Suositeltava hyönteiskirja: Chinery, M. 1988. Pohjois- Euroopan hyönteiset. Pohjois- Euroopan hyönteisheimojen määritysopas. Tammi, Hki. 2. painos. Muu varustus: Kiikarit, lintukirja  (maastokäyttöön tarkoitettu) ja normaalit maastovarusteet ja normaali laboratoriovarustus (prep.veitsi, prep. sakset ja  teräväkärkiset pinsetit).
 • Yhteys muihin opintojaksoihin: Pakollinen edeltävä opintojakso: Eläinten lajintuntemus 751373A. Edellytys kurssille Talviekologia- ja fysiologia 750325A osallistumiselle. Suositeltava edeltävä kurssi 755313A Lintujen maastolajintuntemus (ns. Tiira-kurssi).
 • Ajoitus ja kohderyhmä: LuK  -tutkinto 1. kesä, EKO ja AOeko: pak , AObt: valinnainen (väh. 6 op pak biologia opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian ja toinen eläinekologian). Jos osallistujia joudutaan karsimaan,  suuntautumisvaihtoehtoa, opintojen aloitusvuotta, ja menestystä opintojaksossa 751373A käytetään  karsintaperusteena.
 • Vastuuhenkilö: Seppo Rytkönen.

Kurssimateriaalia ja muuta tietoa / Course material and other info

751306A Terrestrial animals field course

 • Scope: 5 cr.
 • Timing: B.Sc. - 1st summer. NNE.
 • Objectives: The aim of the course is to learn the basics of field identification and ecology of terrestrial animals in northern Finland. The student will understand that proper skills in species identification and knowledge of species' ecology are the basis of ecological research.
 • Contents: The fauna in different kinds of terrestrial habitats is studied using several ecological sampling and research methods. The course deals with identification and ecology of invertebrates, mammals (especially small mammals), gallinaceous birds and birds of prey. The exercises take place partly in the field and partly in the laboratory. Data gained during the course is analyzed. The results are reported (in PowerPoint) and presented in the final seminar in Kuusamo.
 • Working methods: Kuusamo: 70 h demonstrations and practicals, one species and theory exam.
 • Target group: Compulsory to ECO and TEAeco, alternatively compulsory to TEAbs (at least 6 cr compulsory, two field courses, one animal and other botany field course).
 • Prerequisites: 751373A or equivalent knowledge. Study materials: Compulsory at Oulanka: 1) Rytkönen, S. ym. 2003: 751306 Maaeläimistön tuntemus ja ekologia. - Biologian laitoksen monisteita 3/2003. Oulun yliopisto, Oulu. 2), Itämies, J. & Viro, P. 1995: Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat. Eläintieteen laitoksen monisteita 1/1995, Oulun yliopisto, Oulu. Insect book recommended: Chinery, M. 1988 Pohjois-Euroopan hyönteisheimojen määritysopas, Tammi, Helsinki, 2. painos.
 • Assessment methods: Exam, seminar presentation.
 • Grading: 1-5 / Fail.
 • Responsible person: Dr. Seppo Rytkönen.
 • Other information:
 • Language of instruction: Finnish / English.
 • No labels