Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Bird ecology and conservation 2 op (755608S)

Tavoite: Opiskelija saa perustiedot lintuekologian tutkimuksesta ja tutkimusmenetelmistä. Hän oppii myös kuinka perustutkimusta hyödynnetään luonnonsuojelubiologiassa, tällä kurssilla erityisesti lintujen osalta.

Aim: The student will achieve basic information about bird ecology and bird ecology research methods. She/he will also learn how basic research is related to applied research, specially conservation biology of birds. 

Sisältö: Kurssi noudattaa kurssikirjan (Sutherland, WJ ym. 2010. Bird ecology and conservation) sisältöä, mutta opettajat esittelevät myös Oulun yliopiston ornitologien tutkimushankkeita. Keskeisinä aiheina ovat: linnuston laskentamenetelmät ja tekniikat, pesimisbiologian tutkimus, lintujen käsittely, säilyvyyden ja migraation estimointi, radiomerkintämenetelmät, muuton tutkimus, geneettisten menetelmien soveltaminen lintuekologiaan, lintujen ravinnon ja ruokailukäyttäytymisen tutkimus, lintujen elinympäristön valinta, erityisesti vaarantuneiden lajien suojelubiologia, lintujen hyväksikäyttö (kuten metsästys) ja lintujen elinympäristön suojelu ja kunnostus. Taksonomisena viiteryhmänä ovat linnut, mutta opiskeltavan käsitteistön ja  teorian kannalta näkökulma on yleisekologinen.

Contents: The course is based on the course book (Sutherland, WJ et al. 2010. Bird ecology and conservation) and follows it's contents; however, teachers also present ongoing studies of local ornithologists. Major subjects are:  Bird diversity survey methods, Bird census and survey techniques, Breeding biology, Birds in the hand, Estimating survival and movement, Radio-tagging, Migration, Information from dead and dying birds, Techniques in physiology and genetics, Diet and foraging behavior, Habitat assessment, Conservation management of endangered birds, Exploitation, and Habitat management. Birds are the taxonomic reference group, but the point of view concerning theories and terminology is general ecology. 

Työtavat: 24 h lu, te.

Arviointi: 1-5 / hylätty.

Ajoitus ja kohderyhmä: FM -tutkinto, joka toinen vuosi, (järjestetään resurssien salliessa).

Vastuuhenkilöt: Seppo Rytkönen & Kari Koivula

 

Kurssimateriaali / Course Material

  • No labels