Skip to end of metadata
Go to start of metadata


 

"If I'm lying to you, my body will rotten, if I'm speaking the truth it  won't"

(Nicolaus Matthiae Rungius 1560-1629)

Mummy of Rungius at Keminmaa Church

(...and after the course you should know, why this is here)


Ekologiset menetelmät I

 

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa tieteellisen tiedon muusta informaatiosta ja pystyy arvioimaan tiedon epävarmuutta sekä sen laatua soveltajan kannalta. Opiskelija osaa muodostaa toteuttamiskelpoisen strategian ratkoessaan tieteellisiä ongelmia.

Sisältö: Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää tiedon luonteeseen, tieteelliseen argumentaatioon, aineiston ja teorian merkitykseen sekä käytännön tutkimusmenetelmiin ekologisen tradition näkökulmasta. Kurssilla käsitellään sekä teoreettinen että empiirinen lähestymistapa ja tarkastellaan näiden välistä suhdetta teorian muodostuksessa. Empiirisistä menetelmistä esitellään yksityiskohtaisesti hypoteesien testitavat: otantatutkimus, kokeellinen  menetelmä ja vertaileva menetelmä. Opintojakso päättyy seminaariin, jossa analysoidaan metodologiselta kannalta alan tutkimusjulkaisuja.

 

Työtavat: lu, harj., sem ja te.

Ajoitus ja kohderyhmä: LuK -tutkinto 3. sl, EKO: pak

Vastuuhenkilöt: Kari Koivula

Kurssimateriaalia ja oheiskirjallisuutta / Course material and litterature for exchange students

 Ecological methods I

Scope: 5 cr.
Timing: B.Sc. 3 rd autumn.
Objectives: After having the course students are familiar to scientific method and can separate scientific information from other contents of culture. Students have learned to assess the uncertainty of information and can evaluate the quality of information with respect to its applied value. Students also learn the build a valid theoretical or empirical strategy to solve scientific problems.
Contents: The aim of the course is to introduce the students in scientific modes of argumentation and research methods in modern ecology. Both the empirical and theoretical methods and their relationship in theory formation are discussed. Hypothesis testing; observational method, experimental method and comparative method are the empirical methods introduced. Autumn period ends in a seminar where scientific publications are analysed.
Working methods: Lectures, seminar, exercises, and final exam.
Target group: Compulsory to ECO.
Prerequisites:
Study materials:
Assessment methods: Final exam.
Grading: 1-5 / Fail.
Responsible person: Dr. Kari Koivula .
Other information:
Language of instruction: Finnish / English.

 

 

 

  • No labels