Skip to end of metadata
Go to start of metadata

751666S Eläinten käyttäytyminen (5 op)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat käyttäytymisekologisen tutkimuksen lähtökohtiin sekä ajattelu- ja työskentelytapoihin, ja esitellä tuoreinta kansainvälistä ja suomalaista käyttäytymisekologista tutkimusta. Kurssi on tarkoitettu kolmannen vuosikurssin opiskelijoille johdatukseksi käyttäytymisekologiaan ja sen tutkimusperiaatteisiin. Luennoilla paneudutaan erityisesti käyttäytymisekologiassa tyypillisiin kysymyksenasetteluihin ja niiden kautta tarkastellaan eläinten erilaisten käyttäytymispiirteiden ekologista merkitystä ja evolutiivista taustaa: miten eläimet käyttäytyvät ja miksi ne käyttäytyvät niin kuin ne käyttäytyvät? Lisäksi käsitellään käyttäytymisekologian keskeisiä teorioita ja saavutuksia. Aihepiirejä ovat mm. petojen välttäminen, ravinnonhankinta, seksuaalivalinta,  eläinten kognitiiviset kyvyt, sosiaalinen käyttäytyminen kuten yhteistyö sekä lajinsisäiset ja lajienväliset vuorovaikutukset. Esimerkkejä on myös soveltavasta käyttäytymistutkimuksesta ja etologiasta. Kurssiin sisältyy luentojen lisäksi pakolliset seminaarit ja tutkimussuunnitelman laatiminen ryhmätyönä. Seminaarit pidetään kuudella viimeisellä kurssikerralla. Opiskelijat pitävät luennoista oppimispäiväkirjaa, jotka raportoidaan viikottain optimaan ja joilla voi halutessaan korvata tentin. Oppimispäiväkirja tehdään yhdestätoista luennosta.

 

Toteutustavat: 30 h luentoja, oppimispäiväkirja (pakollinen), ryhmätyö ja seminaari (pakollinen) ja tentti (vapaaehtoinen). Arviointi: 1-5 / hylätty. 

Kohderyhmä: LuK -tutkinto EKO: vaihtoehtoinen, FM-tutkinto EKOe: pakollinen. Opetuskieli: Suomi.

Oheislukemisto: Krebs, J. R. & Davies, N.B. (2011) An Introduction to Behavioural Ecology, 5s painos Oxford: Blackwell. Viitala, J, (2005): Vapaasta tahdosta? Käyttäytymisen evolutiivinen perusta. 2005. Atena.

Vastuuhenkilö: Arja Kaitala.

Alustava kurssiohjelma

Kurssimateriaali

Oppimispäiväkirjaohje

 

 

  • No labels