Skip to end of metadata
Go to start of metadata

750374A (Eliökunnan) Eläinten evoluutio, systematiikka ja rakenne, harjoitukset (3 op)
Evolution and systematics of organisms, practicals

Ajoitus: LuK -tutkinto 2. sl.
Tavoite: Opintojakson päätavoite on eläinryhmien evolutiivisen historian ja systematiikan perusteiden karkea ymmärtäminen; miten eliökunta on kehittynyt, mitkä makroevolutiiviset prosessit ovat vaikuttaneet sen syntyyn ja kehitykseen. Mitä ovat eri eliöryhmien rakenteelliset erot ja yhtäläisyydet, ja miten tärkeät rakenteet ovat kehittyneet? Tavoitteena on pikemmin opiskelijan ymmärryksen kuin tiedon määrän kasvattaminen.
Sisältö: Olennainen osa kurssia ovat näytteiden tarkastelu ja anatomiset työt sekä muut aiheisiin liittyvät oheistehtävät. Kurssitöissä käsitellään eläinten sekä niiden osien ja elinten rakennetta kehitysopillisessa järjestyksessä ja tehdään vertailevia katsauksia rakenneominaisuuksiin. Näytteiden avulla tutustutaan   tärkeimpiin eläinten pääjaksoihin ja selkärankaisryhmiin. Töihin liittyy demonstraatioita, joiden tarkoitus on sitoa eläinten rakenteiden tarkastelu laajempaan evolutiiviseen viitekehykseen. Tiiviin opintopaketin tavoitteena on tarjota opiskelijoille perustietoa käsiteltävistä eliöryhmistä ja olemassaololle välttämättömien mekanismien toteutumisesta niissä, havainnollistaa erilaisten rakenteiden merkitystä eliöille niiden elinympäristössä, ja auttaa ymmärtämään eliöiden luokittelun perusteita
Toteutustavat: 16 h pakolliset harjoitustyöt (preparoinnit) ja demonstraatiot, TENTTI .
Kohderyhmä: EKO: pakollinen, AOeko: vaihtoehtoinen.
Oppimateriaali: Kurssimoniste Karusalmi ym 2011 : Eläinten evoluutio, systematiikka ja rakenne on hankittaVA monistemyymälästä ennen harjoituskurssin alkua. Oheislukemisto; Hickman, C, P. et al. 2009. Animal Diversity, 5. painos, McGraw Hill New York.
Suoritustavat: Harjoitustentti.
Arviointi: 1-5 / hylätty.

 

Kurssimateriaalia syksy 2019: demot,ym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((EI SYKSYLLÄ 2019; Lisätietoa internetissä olevaan oppimateriaaliin ja harjoitustehtäviin (syksy 2015)

Osa kurssilla aikaisemmin opetetuista eläinryhmistä on muutettu itsenäiseksi opiskeluksi. Opiskelu perustuu internetissä olevaan oppimateriaaliin ja niihin perustuviin kysymyksiin. Oppikirjana toimii Campbell et al. 2015. Biology. A Global Approach, ja sen laajennettu vuorovaikutteinen sisältö internetissä.

Kurssille on oma sivusto oppikirjan internetsivustolla (Mastering Biology), josta löytyy joukko kysymyksiä. Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata 10.12. 2015 mennessä! Internetissä oleva materiaali kuuluu harjoitusosion oppimateriaaliin ja sieltä voi tulla kysymyksiä tenttiin. Harjoitusosiota ei voi tenttiä ennenkuin kaikkiin kysymyksiin on vastattu.

Miten löytää internetissä oleva oppimateriaali?

  1. Etsi sivusto: www.masteringbiology.com
  2. Loggaudu sisään omilla opiskelijatunnuksillasi
  3. Etsi kurssi: Eliokunnan rakenne ja evoluutio
  4. Loggaudu sisään kurssiavaimella: Morfa2015
  5. Valikosta "Assignments" löytyy joukko otsikoita (esm. Protista), jonka alla on kysymykset
  6. Ryhdy etsimään tietoa kysymyksiin ja vastaa niihin.
  7. Älä pyri tekemään kaikkia kysymyksiä kerralla! Ohjelma muistaa vastauksesi ja voi loggautua ulos ohjelmasta ja jatkaa toisella kertaa

TÄRKEÄÄ! Ala tehdä kysymyksiä hyvissä ajoin, sillä ne vievät aikaa. Et pysty tekemään niitä iltaa ennen määräaikaa))

 

 

 

 

  • No labels