Skip to end of metadata
Go to start of metadata

754625S Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta (5 op) 

Assessment and monitoring of the ecological status of water bodies 

Vuonna 2017 järjestetään 14.3.–13.4.2017, ks kurssimateriaali-sivulta.

Ajoitus: Luk-tutkinto 3. vsk. tai FM-tutkinto 1 vsk. (järjestetään resurssien salliessa). 
Tavoite:  Antaa perustiedot jokien ja järvien tyypittelyn, ekologisen tilan arvioinnin ja luokittelun sekä biomonitoroinnin menetelmistä. 
Sisältö: Perehdytään pintavesille asetettavien ympäristötavoitteiden määrittämiin teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin. 
Toteutustavat: Luennot 20 h, oppimistehtäviä, kuulustelu. 
Yhteydet muihin opintojaksoihin:  Edeltävinä opintoina Vesieläimistön tuntemus ja ekologia (751307A) sekä Hydrobiologian perusteet (754308A). 
Oppimateriaali:  Kurssin aikana jaettava materiaali, Internet-materiaali. Ks kurssimateriaali-sivu.  
Suoritustavat: Luentokuulustelu. 
Arviointi: 1-5 / hylätty. 
Vastuuhenkilö: Timo Muotka. Opettaja: Heikki Mykrä (SYKE)

Kurssimateriaali /Course material (vaatii koivu/paju-tunnuksen, koivu/paju-account needed)

  • No labels