Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Ajoitus: LuK -tutkinto 1. kesä.
 • Tavoite: Opiskelija saa valmiudet erilaisissa sisävesissä tavattavien lajien tunnistamiseen sekä perehdytyksen tavallisimpiin näytteenottomenetelmiin.
 • Sisältö: Keskeistä sisältöä ovat kurssilla tavattujen sisävesien kalojen ja selkärangattomien eläinten lajintunnistus sekä ekologia. Lisäksi tutustutaan kasvi- ja eläinplanktoniin, vesisammaliin sekä tavallisimpiin näytteenoton ja aineistonkeruun eri vaiheisiin ja menetelmiin.
 • Toteutustavat: Kesä 7 h lu (Oulu) ja 70 h harj. ja dem. Oulangan tutkimusasemalla.
 • Kohderyhmä: EKO pak 5 op, AOeko: valinnainen biologian pääaineopintojakso tai valinnainen ekologia sivuaineopintojakso, kuitenkin siten, että LuK-tutkinnossa on suoritettuna pakollisena vähintään vesiekologian kenttäkurssi 5 op tai maaeläimistön kenttäkurssi 5 op, AObt: valinnainen biologia pääaineen opintojakso, kuitenkin siten että joko vesiekologian kenttäkurssi 5 op tai maaeläimistön kenttäkurssi 5 op on LuK-tutkinnossa pakollisena biologia pääaineopintona. AO: väh. 10 op kenttäkursseja pak biologia opetettavaan aineeseen: kaksi eri kenttäkurssia, toinen kasviekologian ja toinen eläinekologian.
 • Esitietovaatimukset: Edeltävänä suorituksena opintojaksot Eläinten lajintuntemus, selkärankaiset 4 op (755334A) ja Eläinten lajintuntemus, selkärangattomat 4 op (755335A). Jos osallistujia joudutaan karsimaan, menestystä niissä käytetään karsintaperusteena.

 • Yhteydet muihin opintojaksoihin: Tämän kurssin aiempaa suorittamista edellytetään seuraavilla kursseilla: Talviekologia (750377A), Vesiselkärangattomien erikoiskurssi (754627S), Vesistöjen ekologisen tilan arviointi ja seuranta (754625S) ja Sisävesien biomonitoroinnin kenttämenetelmät (754626S).

 • Oppimateriaali: Kurssin aikana jaettava materiaali ja ennalta ilmoitettava lukupaketti.
 • Suoritustavat: Ennakkotehtävät, kurssitentti, lajintuntemustentti viimeisenä kurssipäivänä.
 • Arviointi: Kurssin päätöspäivänä lajintunnistustentti tavatuista eliöistä ja käytännön tentti näytteenottomenetelmistä ja työtavoista. Kurssin aikana lisäksi kirjallinen kuulustelu pohjautuen esitettyyn luento-, kirjallisuus- ja demonstraatioaineistoon. Arvostelu 1-5 / hylätty.*
 • Vastuuhenkilö: Timo Muotka/ Kaisa Lehosmaa/ Kaisa-Leena Huttunen.
 • Opetuskieli: Suomi / englanti. • No labels