Skip to end of metadata
Go to start of metadata

750307A Eliökunnan evoluutio ja systematiikka (5 op) / Evolution and systematics of organisms

Ajoitus: LuK- tutkinto 2. sl.

Osaamistavoite: Opintojakson päätavoite on eliöryhmien evolutiivisen historian ja systematiikan perusteiden opettaminen: miten eliökunta on kehittynyt ja mitkä evolutiiviset prosessit ovat vaikuttaneet sen syntyyn ja kehitykseen. Tavoitteena on antaa opiskelijoille käsitys siitä, miten ja miksi eri eliökuntien (esim. kasvi-, eläin- ja aitosienikunnan) erot ja yhtäläisyydet rakenteissa ja toiminnassa ovat kehittyneet.

Sisältö: Kurssi antaa kattavan kuvan kasvi-kunnan evoluutiohistoriasta ja siitä, millaisia makro- ja megaevolutiivisia prosesseja eliöiden systeemaattinen luokittelu kuvastaa. Opintojakso täydentää eliöiden rakenteen tuntemusta ja tutustuttaa eri eliöryhmien elämänkiertoon. Lisäksi kurssilla perehdy-tään ihmisen evoluutioon. Luennoilla paino-piste on suurissa kehityslinjoissa ja niiden perusteella muodostuneissa taksoneissa. Lisäksi luennoilla tutustutaan systematiikan käsitteisiin ja luokitteluperusteisiin sekä tutkimusmetodeihin.

Toteutustavat: 30 h lu. ja oheisartikkelit

Kohderyhmä: BIOL: pakollinen.

Yhteydet muihin opintojaksoihin: Luennot antavat perusvalmiuksia useille biologian eri osa-alueille erikoistuville.

Oppimateriaali:

Oheislukemistot:

Ridley, M: Evolution 2004. Blackwell Science

Bell, P.R. & Hemsley, A.R. 2000. Green plants. Their origin and diversity. 2 nd edn. Cambridge University Press. Willis, K.J. & McElwain, J.C. 2002:The evolution of plants. Oxford University Press.

Rikkinen, J. 1999. Leviä, sieniä ja leväsieniä, johdatus levien ja sien-ten monimuotoisuuteen. Yliopistopaino, Helsinki. 194 s.

Hickman, C.P., Roberts, L.S., Keen, S., Larson, A. & Eisenhour, D.J. 2009. Animal Diversity, 5. painos, McGraw Hill New York.

Suoritustavat: Luentotentti.

Arviointi: 1-5 / hylätty.

Vastuuhenkilö: Annamari Markkola, Marko Mutanen ja Jari Oksanen

Opetuskieli: Suomi.

Luentomateriaali
  • No labels