Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HUOM!

Icon

HUOM! Ohjeiden yhteydessä olevat sisällön lisäyslinkit (artikkelitiivistelmä, ryhmäwiki) eivät toimi jollet ole kirjautunut wikiin opiskelijan tai henkilökunnan (sähköposti)tunnuksilla!

A. Ensimmäinen harjoituskerta: Virikeluento

Virikeluento tietotyön, tietoyhteiskunnan ja oppimisen ilmiöistä.

B. Ensimmäinen harjoituskerta: Ryhmätyöskentely

Vaihe 0: Ryhmäytyminen

Kurssi suoritetaan kolmen hengen ryhmissä. Poikkeustapauksissa ryhmissä voi olla neljäkin henkilöä. Antakaa ryhmällenne nimi ja käyttäkää sitä tunnisteena sekä itsenäisessä työskentelyssä että ryhmätehtävissä.

Vaihe 1: Luennon pohjalta käytävä keskustelu ja epäselvien käsitteiden selventäminen.

Keskustellaan ryhmissä luennon aiheesta ja käydään lyhyt keskustelu, jolla varmistetaan että keskeisimmät käsitteet on ymmärretty samalla tavalla. Epäselvien käsitteiden selventämiseen on hyvä käyttää aikaa noin 5 minuuttia ryhmätyöskentelyn alussa.

Vaihe 2: Ongelman määrittely

Mietitään ryhmässä alustava ongelma tai teema - työotsiko seuraavan vaiheen aivoriiheen. Oppimisen ja opiskelun, tietoyhteiskunnan ja tietotyön teemat ovat kokonaisuutena erittäin laajoja, joten tässä vaiheessa on hyvä lähteä hieman rajaamaan, mikä teemassa erityisesti kiinnostaa. Aiheen ei kuitenkaan tässä vaiheessa olla kovin rajattu tai viimeisen päälle muotoiltu. Ryhmä kirjaa valitsemansa otsikon osaksi wikiartikkeliansa naksauttamalla tätä

Icon

Wikiartikkelin kirjoittaminen aloitetaan naksauttamalla TÄSSÄ LAATIKOSSA olevaa linkkiä.
1. artikkelipohja kysyy ensiksi otsikkoa. Kirjoitettuasi otsikon tallenna se painamalla "save" ja jatka työskentelyä
2. tallentamasi artikkeli löytyy jatkotyöstöä varten kansiosta opiskelijoiden työt / ryhmien wikiartikkelit

Icon
The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

Vaihe 3: Aivoriihi

Pidetään aivoriihi valitun työotsikon aiheesta: mitä kaikkea siihen liittyy, mitä ennakkoluuloja ja käsityksiä ryhmäläisillä on aiheesta? Ajatuksia tuotetaan vapaasti ja kritiikittä. Tässä vaiheessa voi käyttää apuna käsitekarttaa (paperilla tai esim. www.mindmeister.com). Aivoriihivaiheeseen on hyvä käyttää aikaa noin 20 minuuttia. Ryhmä dokumentoi aivoriihen tuloksen tallettamalla syntyneen käsitekartan / tekstiluonnoksen / muun tuotoksen vaiheessa kaksi luotuun wikisivuun.

Vaihe 4:Oppimistavoitteen muotoilu

Edellisen vaiheen koosteen pohjalta ryhmä muodostaa itselleen oppimistavoitteen tai ongelman, johon lähdetään etsimään ratkaisua seuraavassa itsenäisen työskentelyn vaiheessa. Ryhmä kehittää itselleen oppimistavoitteen tai ongelman - ikään kuin tutkimuskysymyksen, johon lähtee etsimään vastausta etäjakson aikana. Oppimistavoitteen muotoiluun on hyvä käyttää aikaa noin 15 minuuttia. Ryhmä kirjoittaa oppimistavoitteensa kohdassa 2 luodulle wikisivulle.

C. Itsenäinen työskentely

Vaihe 1. Valitse osa-alueesi

Jokainen ryhmän kolmesta jäsenestä valitsee yhden kolmesta kurssikirjallisuuden osa-alueesta (A. Oppiminen, B. Tietoyhteiskunta, C. Tietotyö).

Vaihe 2. Omatoiminen kirjallisuuteen perehtyminen

Kirjallisuuteen perehtyminen aloitetetaan lämmittelytehtävällä eli lukemalla neljä aiheeseen liittyvää lyhyttä blogikirjoitusta (kts. kirjallisuusluettelo). Lämmittelykirjoitukset luettuaan jokainen ryhmäläinen etsii itsenäisesti tietoa oppimistavoitteen saavuttamiseksi kirjallisuudesta, internetistä tai muualta valitsemansa osa-alueen näkökulmasta. Jokainen kirjoittaa lyhyen tiivistelmän oppimastaan (sis. lämmittelytehtävä ja valittu artikkeli tai raportti).

Icon

Tiivistelmä tehdään  wikiin käyttämällä naksauttamalla TÄSSÄ LAATIKOSSA olevaa linkkiä.
1. tiivistelmäpohja kysyy ensiksi otsikkoa. Kirjoitettuasi otsikon tallenna se painamalla "save" ja jatka työskentelyä
2. tallentamasi tiivistelmä löytyy jatkotyöstöä varten kansiosta opiskelijoiden työt / tiivistelmät

Error rendering macro 'add-page' : The template 'tiivistelma' does not exist, or is inaccessable.


D. Toinen Lähitapaaminen

Vaihe 1. Tiivistelmien vertailu ja esittely asiantuntijaryhmissä

Opiskelijat osa-alueittain (a. oppiminen, b. tietoyhteiskunta, c tietotyö) kokoontuvat pieniin ryhmiin (3-4) ja keskustelevat keskenään tekemistään tiivistelmistä ja lukemistaan artikkeleista.

Vaihe 2. Opitun tiedon soveltaminen ja arviointi

Opiskelijat palaavat alkuperäiseen ryhmäjakoon. Ryhmäläiset tutustuvat toistensa tekemiin tiivistelmiin ja arvioivat yhdessä keskustellen oppimaansa. Ryhmän tavoitteena on keskustella itsenäisen työskentelyn aikana lukemistaan ja muiden ryhmien opiskelijoiden esittelemistä artikkeleista ja hyödyntää oppimaansa seuraavassa vaiheessa tehtävässä omassa wikiartikkelissa.

Vaihe 3. Ryhmän wikiartikkelin aloittaminen

Ryhmä tekee wikiartikkelin opintojakson aikana oppimastaan aiheesta. Lopputuotoksen tulee olla noin 4 sivun mittainen kirjoitus. Tuotoksessa tärkeintä on se, että se on yhtenäinen kirjoitus, joka vastaa ryhmän ensimmäisessä lähitapaamisessa asettamaan kysymykseen/tavoitteeseen. Jos kysymy/tavoite on tarkentunut matkan aikana, sitä voi tietysti tarkentaa. Tavoitteena on, että kirjoituksessa myös näkyy monipuolinen lähdeaineiston käyttö. Lähteet tulee olla merkattuna sillä tasolla, että lukija voi ne halutessaan löytää (eli kirjoittaja(t), vuosiluku ja teoksen nimi tulisi ainakin löytyä). Viittaukset voivat olla numeroituja tai tekstin sisään merkattuja. Tärkeintä on, että koko tuotoksen ajan viittauskäytäntö on systemaattinen.

E. Itsenäinen työskentely

Vaihe 1. Ryhmän oman wikin työstäminen valmiiksi kokonaisuudeksi

Ryhmä huolehtii että oma wiki on valmiina kolmanteen lähitapaamiseen mennessä.

Vaihe 2. Palautteen antaminen toisten tekemistä wikiartikkeleista.

Ryhmän jokainen jäsen käy kommentoimassa neljää wikiä itsenäisesti. Kommentoinnilla tarkoitetaan lyheyn kirjallisen palautteen antamista ja haastavan kysymyksen tekemistä kommentoitavaan wikiin. Kommentit lisätään wiki-artikkelin yhteyteen kommenttityökalulla. 

HUOM! Siniset kommentoivat punaisia wikejä ja päinvastoin (katso ryhmäluettelosta väritys). 

Valmistelkaa kommenteistanne ryhmän yhteinen kommentti/kysymyspuheenvuoro perjantaita varten. 

KURSSI TODETAAN SUORITETUKSI KUN KOMMENTOINTI/KYSYMYSTEN ESITTÄMINEN ON TEHTY. 

.Tämä kommentointi esitetään suullisesti lähitapaamisessa kolmannessa lähitapaamisessa ajan sallimissa puitteissa.

F. Kolmas lähitapaaminen

Opitun tiedon jakaminen muille

Ryhmät esittelevät oman wikiartikkelinsa muille ryhmän jäsenille. 

Keskustelua wikien sisällöistä

Ryhmät valmistautuvat kommentoimaan toisten ryhmien wikejä itsenäisen työskentelyn aikana tehtyjen wikikommentointien perusteella.