Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Yhteiskuntahyönteisten evoluutio. Tutkimus kohdistuu hyönteisten, erityisesti muurahaisten, sosiaalisuuden geneettiseen taustaan sekä sosiaalisen käyttäytymisen vaikutuskseen populaatioiden geneettiseen rakenteeseen yhdistäen teoreettisia ja molekyylibiologisia menetelmiä.

Kasvien sopeutumisen geneettinen perusta.  Tutkimuskysymyksinä ovat sopeutumiserojen geneettinen arkkitehtuuri ja mahdollisesti sopeutumiseen vaikuttavien geenien molekulaarinen populaatiogenetiikka. Tutkimuksessa pyritään genomisiin lähestymistapoihin. Tutkimuskohteina ovat mänty sekä lituruoho ja sen sukulaislajit.

Biorytmien ja fotoperiodismin tutkimus selvittää ns. sirkadiaanisen kellon perinnöllistä säätelyä ja liittymistä muuhun biologiseen ajanmittaukseen.

Loisten ja isäntien evoluutio. Eräiden loislaakamatojen ja niiden kalaisäntien suhteet erityisesti jääkauden jälkeisessä Pohjois-Euroopassa selviävät molekyyligenetiikan avulla. Keskeisinä esimerkkilajeina ovat ovat lohi ja Gyrodactylus salaris .

Suurpetojen luonnonsuojelugenetikka. Tutkitaan suurpetojen ja vähän pienpetojenkin luonnonsuojelugenetiikkaa ja jonkin verran myös populaatiobiologiaa. Ks. tarkemmin www.flrp.org

Kesyhanhen domestikaatiohistoria.

  • No labels