Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä ohje pohjautuu Helsingin yliopiston ohjeeseen.

 

 

1. Yleistä

 

Oulun yliopiston wikipalvelua koskevat samat käyttösäännöt kuin muitakin Oulun yliopiston tietojärjestelmiä ja
verkkopalveluita. Katso tarkemmin Oulun yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.

Wikin käyttö on kiellettyä:

 • kaupalliseen ja poliittiseen toimintaan
 • samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

Seuraavassa taulukossa on selvennetty muutamia wikipalvelun keskeisiä käsitteitä:

KÄSITE SUOMEKSI

KÄSITE ENGLANNIKSI

KUVAUS

alueen ylläpitäjä

space admin

Vastuuhenkilö, jolla on oikeudet hallinnoida yhtä tai useampaa wikialuetta.

anonyymi käyttäjä

anonymous user

Käyttäjä, joka ei ole kirjautunut wikiohjelmistoon.

kirjautunut käyttäjä

confluence-users

Käyttäjä, joka on kirjautunut wikiohjelmistoon omalla henkilökohtaisella tunnuksellaan.

OY:n käyttäjä

oy_users

Kirjautunut käyttäjä, jolla Oulun yliopiston käyttöluvan mukainen tunnus.

OY:n työntekijä

oy_staff

Kirjautunut käyttäjä, jolla on Oulun yliopiston työntekijän valtuudet ja velvollisuudet.

wikialue

space

Yhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jolla on omat
asetuksensa ja ylläpitäjänsä.

henkilökohtainen
wikialue

personal space

Kirjautuneen käyttäjän henkilökohtainen wikialue.

wikipalvelu

wiki service

Ohjelmiston, palvelimen, ylläpidon, tuen ja koulutuksen muodostama kokonaisuus,
joka mahdollistaa wikin käyttämisen.

 

  

2. Kirjautuminen eli käyttäjätunnukset ja salasanat

 

Kaikkien muiden kuin anonyymien käyttäjien on kirjauduttava wikipalveluun. Oulun yliopiston käyttäjien
tulee käyttää Tietohallinnon myöntämää käyttäjätunnusta. Tällöin salasanana toimii sama käyttäjätunnus ja
salasana kuin muissakin Oulun yliopiston verkkopalveluissa (paju tai koivu).

Poikkeuksen muodostavat ulkopuoliset käyttäjät, joille voidaan tehdä tunnuksia pyynnöstä. Heitä koskevat seuraavat:

 • He toimivat rajoitetuin oikeuksin, eivätkä saa luoda wikialueita tai toimia alueen ylläpitäjänä.
 • Heidän salasanansa on heidän itsensä määriteltävissä.
 • Vastuu ulkopuolisen käyttäjän toiminnasta on hänelle tunnuksia pyytäneen alueen ylläpitäjällä.

  

  

3. Käyttöoikeudet ja velvollisuudet


Kaikilla käyttäjillä on vastuu:

 • omasta toiminnastaan ja
 • käyttösääntöjen noudattamisesta.

Kaikilla käyttäjillä on myös velvollisuus:

 • ilmoittaa ylläpidolle havaitsemistaan tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä.

 
Seuraavassa on tarkennettu eri käyttäjäroolien erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

          

                   OIKEUDET

           VELVOLLISUUDET

ANONYYMIT
KÄYTTÄJÄT
 

 • Lukea ja kommentoida sivuja, määritellään
  aluekohtaisesti (alueen ylläpitäjien toimesta).
 • Suositus: Ainoastaan lukuoikeus.
 • Yleisten käyttösääntöjen mukaiset

ULKOPUOLISET
KÄYTTÄJÄT
 

 • Voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet
  lukea, muokata ja kommentoida sivuja.
 • Ei ole oikeutta luoda omia alueita
  eikä toimia alueen ylläpitäjänä.
 • Yleisten käyttösääntöjen mukaiset.

OY:n TUNNUKSELLA
KIRJAUTUNUT
HENKILÖKUNTA 

 • Lukea, muokata ja kommentoida sivuja.
 • Oikeus luoda uusia alueita
  ja toimia luomiensa alueiden ylläpitäjänä.
 • Yleisten käyttösääntöjen mukaiset.
OY:n TUNNUKSELLA
KIRJAUTUNEET
OPISKELIJAT
 • Lukea, muokata ja kommentoida sivuja.
 • Oikeus luoda henkilökohtainen alue
  ja toimia sen ylläpitäjänä
 • Yleisten käyttösääntöjen mukaiset.

ALUEEN
YLLÄPITÄJÄT

 • Hallinnoi omaa aluettaan
  ja jakaa alueen käyttöoikeuksia muille käyttäjille. 

On viime kädessä vastuussa kaikesta mitä hänen alueellaan tapahtuu,
myös muiden käyttäjien toimista. Sen vuoksi alueen ylläpitäjän
tulee huomioida seuraavat säännöt:

 • anonyymeille käyttäjille ei ole sallittua antaa
  muita oikeuksia kuin luku- ja kommentointioikeus
  • myös kommenttioikeutta on syytä välttää spammin vuoksi
 • alueen ylläpito-oikeuksia ei suositella jaettavan muille
 • ylläpitäjän on säännöllisesti seurattava oman
  alueensa tapahtumia
 • ylläpitäjän tulee tarvittaessa rajoittaa muiden käyttäjien oikeuksia
 • vakavissa ongelmatilanteissa tulee välittömästi ottaa
  yhteyttä wiki-tukeen.

 

 

4. Wikialueet

 
Wikialueet luodaan erillisellä työkalulla, Create Space, joka löytyy wikin etusivulta.

 • Työkalun käyttäminen vaatii Oulun yliopiston Tietohallinnon käyttäjätunnuksen.
 • Wikialueen luojasta tulee automaattisesti sen ylläpitäjä eikä ylläpito-oikeuksia suositella siirrettävän edelleen.
 • Alueita ei suositella luotavan toisille käyttäjille.

Wikialueita saa käyttää:

 • opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen ja hallinnointiin olemassa olevien käyttösääntöjen mukaisesti

Wikiä ei saa käyttää:

 • kaupalliseen toimintaan
 • voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan.

Wikialueen ylläpitäjiä koskevat seuraavat: 

 • Alueen ylläpitäjä on vastuussa omasta alueestaan.
 • Alueen ylläpitäjän tulee huolehtia wikialueilla olevien tietojen varmuuskopioinnista.
 • Samoin mahdollinen arkistointi myöhempää käyttöä varten on alueen ylläpitäjän vastuulla.
 • Wikialueen ylläpitäjä voi itse poistaa alueensa, mutta toimenpide on peruuttamaton.
 • Ennen poistamista kannattaa varmuuden vuoksi arkistoida alue.
 • Lisäksi on hyvä tiedottaa alueen muita käyttäjiä hyvissä ajoin ennen wikialueen poistamista.

  

  

5. Ylläpito

 
Wikipalvelun ylläpidosta vastaa Tietohallinto. Palvelun ylläpitoa velvoittavat yliopiston käyttösääntöjen lisäksi
myös erilliset tietojärjestelmien ylläpitosäännöt.

 Wikipalvelun käyttäjien tulee huomioida erityisesti seuraavat asiat:

 • Ylläpito keskittyy pitämään palvelun käytettävissä ja saavutettavissa.
 • Ylläpito ei takaa wikipalvelun jatkuvaa ja keskeytymätöntä saavutettavuutta, mutta kaikki tiedossa
  olevat käyttökatkot tiedotetaan etukäteen
 • Ylläpito ei vastaa wikialueilla olevien tietojen säilytyksestä, luotettavuudesta tai eheydestä
 • Ylläpito ei valvo säännöllisesti wikialueita, vaan puuttuu ainoastaan havaittuihin tai ilmoitettuihin ongelmatilanteisiin
 • Mahdolliset ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti selvittämään ottamalla yhteyttä alueen ylläpitäjään
 • Vakavissa tapauksissa toimitaan voimassaolevan tietoturvaohjeistuksen mukaisesti
Icon

Wikipalvelun palvelimesta otetaan palvelinylläpidon toimesta säännölliset varmuuskopiot. Näiltä kopioilta ei kuitenkaan ole mahdollista palauttaa yksittäisten wikialueiden tietoja, vaan mahdolliset palautukset tehdään ainoastaan vakavien ja koko järjestelmää koskevien vahinkojen korjaamiseksi.

 
 

Palvelun ylläpidolla on oikeus puuttua mihin tahansa palveluun syötettyyn aineistoon alueen ylläpitäjän ohi
jos sen havaitaan rikkovan:

 • voimassaolevia lakeja
 • yliopiston käyttösääntöjä
 • hyvää tapaa
 • loukkaavan tekijänoikeuksia
 • tai haittaavan palvelun käyttöä.

Ylläpidolla on myös oikeus muuttaa käyttäjien ja alueiden oikeuksia sekä peruuttaa käyttäjän oikeus
käyttää palvelua jos havaitaan jotakin edellä mainituista.

   

6. Tekijänoikeudet

 
Jokainen käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen wikipalveluun syöttämänsä aineiston käyttöön on:

 • saatu lupa tekijänoikeuden omistajalta.

Alueen ylläpitäjän vastuulla on lisäksi:

 • Valvoa käyttäjien toimintaa ja puuttua havaittuihin ja epäiltyihin tekijänoikeusrikkomuksiin viipymättä.
 • Epäselvissä tapauksissa alueen ylläpitäjän tulee siirtää käyttöoikeudeltaan tuntematon aineisto pois
  julkiselta alueelta siihen asti kunnes tekijänoikeuden omistajan kanta aineiston julkaisemiseen
  wikisivulla on selvitetty.
Icon

Alueen ylläpitäjä ei kuitenkaan ole vastuussa tai velvollinen valvomaan sitä, miten alueen käyttäjät käyttävät toistensa aineistoja, vaan käyttäjien on erikseen yhdessä ylläpitäjän kanssa sovittava syöttämiensä aineistojen käyttöehdoista.