Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Facebook -ryhmä

Icon
Voit myös liittyä kurssin Facebook-sivulle ja jakaa ideasi / huolesi / ajatuksesi siellä (smile) https://www.facebook.com/groups/tietotyo/?fref=ts

Kurssiblogi

Osana skenaariotehtävää teidän tulee suunnitella oppimisen ja työskentelyn arviointia.


Miikka Salavuo on kirjoittanut blogissaan asiallisesti tulevaisuuden taitojen arvioinnista (http://miikkasalavuo.fi/2013/01/03/taitoperustaisen-opetuksen-suunnittelu/). Mielestäni tämä Salavuon blogi toiminee riittävänä virikkeenä arvioinnin laatimisessa.

Arvioinnin tehtävänä on tukea niin taitojen kuin sisällönkin oppimista. Opettajat hyödyntävät niin omaa arviointia, vertaisarviointia, itsearviointia kuin sovellusten luomia tilastojakin. Arviointi voidaan toteuttaa esim. siten, että ensin pohditaan, mitä taitoja halutan kehittää, ja sen jälkeen niille joitain arviointikriteerejä (esim. on löytänyt relevanttia informaatiota useista eri lähteistä, on havainnut ristiriitoja lähteiden välillä jne..). Tässä esimerkki vertaisarviointilomakkeesta (google docs, linkin saaneet saavat katsella) ja opettajan lomakkeesta, jossa tuetaan taitojen oppimista arvioinnilla.

Arviointisuunnitelmassa tulee näkyä esimerkkeineen:

 • Oppilaiden itesearviot
 • Oppilaiden vertaisarviot (arvioidaan muita suhteessa opittuun / taitoihin)
 • Opettajan tekemä arvio

 

Vaiheessa kaksi opiskelijaryhmä laatii skenaarion, jossa kohdassa 1 valittua tulevaisuuden taitoa sovelletaan käytännön tilanteessa. Esimerkkejä skenaarioista voit käydä katselemassa:https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=29791754

Icon
Skenaarion tulee olla valmis 10.3 mennessä (yhdessä osioiden 1 ja 3 kanssa), jotta pystytte esittelemään tuotoksenne muille ryhmille ja vastaavasti valitsemaan toisten ryhmien skenaarioista kolme skenaariota arvioitaviksi ja vastattaviksi:

A. Skenaarion tulee sisältää ainakin seuraavat elementit: (katso malli skenaariosta ylhäällä olevasta linkistä)

 • Kontekstin kuvaus (oppilaiden ikä)
 • Oppiaine/oppiainerajat yllittävän projektin aineet
 • Oppitunnin/projektin kuvaus

B. Teidän tulee vastata ainakin näihin kysymyksiin: (osana skenaariota)

 • Miksi uskotte suunnittelemanne opetuskokonaisuuden toimivan käytännössä ja saamaan innostuneiksi valitsemanne aineen/ainekokonaisuuden opiskelusta?
 • Voisiko suunnitelmaanne hyödyntää myös muiden oppiaineiden yhteydessä?
 • mikä opettajan rooli on tällaisessa työskentelyssä? Kuvatkaa opettajan toimintaa
 • Mitkä ovat suunnittelemanne opetuskokonaisuuden plussat ja miinukset?

C. Toiselle ryhmälle annettava jatkosuunnittelutehtävä

 • Laatikaa skenaarionne loppuun tehtävänanto, jossa toinen ryhmä joutuu soveltamaan skenaarionne sisältöjä ja valitsemaanne ydinosaamisen aluetta eri kontekstissa (eri aine, aineyhdistelmä, luokka-aste tms.)

 

A.Tarkennetaan kurssin kulku ja tehtävät

Kerrataan kurssin tavoitteet ja tehtävät

B. Aloitus kotiryhmissä (viime kerralla valittu tämän vuosituhannen ydintaito)

 • Luetaan kotiryhmissä kaksi tuoretta asiaan liittyvää kotimaista kirjoitusta:
 • Mitä ajatuksia kirjoitus herättää - keskustelkaa ryhmässä hetkisen ja sitten yhteisesti.
  • Mitkä ovat kirjoittajien mielestä suurimpia haasteita? Oletteko samaa mieltä?

C. Jatkotyöstö sekaryhmissä: 1-2 edustaja per taito per ryhmä

 • Kootkaa mahdollisimman paljon eri taitoja samaan ryhmään
  • Esitelkää toisillenne lyhyesti oma taitonne ja miksi se on merkityksellinen
 • Keskustelkaa edellisen vaiheen pohjalta: Miten nykyistä koulujärjestelmää tulisi kehittää? Miten oppimista ja opettamista tulisi suunnitella? Muuta?
  • Hyödyntää ryhmissä olevia eri taitoja (metakognitio, kollaboraatio jne.)

Kurssin toteutus

Kurssin rakenne

Kurssin läpäiseminen vaatii englanninkielisen ja suomenkielisen kirjallisuuden lukemista. Olen kerännyt edustavan otoksen kirjallisuutta tänne: Kirjallisuus

AiheLähitapaaminenMuuta
Johdanto: Luento + orientointi + tulevaisuuden taidon valintaMennyt jo.Luentodiat + luentotallenne
Lämmittely: Itsenäinen osio: lämmittelytehtävä + artikkeleiden lukeminenEnnen kertaa 11.2.2014Kirjallisuus
Osio 1: Tulevaisuuden taidon määrittely (ryhmässä)11.2.2014Osio 1.
Osio 2: Skenaarion laatiminen14.2.2014Osio 2.
Osio 3: Arviointisuunnitelman kehittäminen Osio 3.
Kuukauden väli (itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä! OSIOT 1-3 oltava esittelyvalmiudessa 10.3.2014 mennessä! Jos näin ei ole, ryhmälle tulee lisätehtävä.

Osio 4. Toisten töihin tutustuminen (suunnitelmat esitellään ns. basaarissa). Huomio!
Ohjeistus annetaan harjoituksen yhteydessä.

10.3. 2014Basaarin ohjeistus:4. Lähitapaaminen: koulutusbasaari
   
Viimeisteltyjen töiden palauttaminen (määrittelyjen mukaisena mm. lähdeviitteet ja kaikki neljä osiota).31.3.2014 

 

 

 

 

Space contributors

 

 • No labels