Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Icon

 

Kurssin harjoitustehtävän kulku pääpiirteittäin

Dokumenttipohjat

kts. oikea reuna, keltaiset laatikot (copy-pastaa)

Luo tarvittavat dokumentit

Luo joko O365 Word Onlineen tai Google Docsiin ryhmällesi kaksi dokumenttia. Jaa ne ryhmäsi kesken SEKÄ minulle (larux@gafe.oulu.fi <= google tai jlaru@mail.student.oulu.fi <= o365

 • Ryhmätyön runko
 • Ryhmätyön suunnittelu

Jaa dokumentti niin, että minä voin "muokata" sitä.

käytän oikeuksia siten, että luen muokkaushistoriaa ja kommentoin dokumenttianne.

Lisää linkit taulukkoon

Ryhmien tuotokset 2015

 

Kurssitehtävän vaatimukset

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty asteikolla. Tämä tarkoittaa 3- tasoista suoritusta.

Tehtävän hyväksytty suoritus kattaa kaksi (2) dokumenttia jotka laaditaan yhteisöllisenä työskentelynä ryhmässä:

 • Ryhmätyö: 
  • tämä sisältää: suunnitteluhaaste + taustaselvitys + casetehtävä
 • Ryhmätyön suunnitteludokumentti

Työ tulee kirjoittaa ns. prosessikirjoittamisena siten, että jokaisen ryhmäläisen panos näkyy kaikkialla tekstissä. Copy-pastella siirrettyjä tekstilohkoja ei lasketa kurssisuoritukseen, kuten ei myöskään yksittäisen ryhmän jäsenen kirjoittamia erillisiä tekstiosioita. Tarkistan kirjoitustavan dokumenttien muokkaushistoriasta.

Ryhmän tulee käyttää kommentointityökalua sekä suunnitteludokumentin että itse ryhmätyön koostamisessa. Eli kommentoikaa tekstiä, "chättäilkää" dokumentissa. HUOM! Antakaa myös minulle kommentointioikeudet dokumenttiinne (wikissä asia on selvä), mutta Google Docisissa joudutte jakamaan dokumentin minulle (larux@gafe.oulu.fi)

Palautettavat asiakirjat

Dokumentti I: ryhmätyö

Icon

Alkuvaiheet:

1. KIrjoita tähän ryhmän jäsenten nimet

Huom! Tämän dokumentin saa muokata haluamanlaiseksi, kunhan alla olevat osa-alueet ovat löydettävissä tästä!

Osa-alueet

Valmis työ koostuu neljästä eri osa-alueesta: suunnitteluhaasteesta, taustaselvityksestä, case-tehtävän kuvauksesta ja case-tehtävän toteutuksesta.

A. Suunnitteluhaaste

Tähän suunnitteluhaaste jonka perusteella laaditte kohdat B ja C. Katso tarkempi ohjeistus wikin ohjesivulta!

B. Taustaselvitys

Tähän taustaselvitys. Katso tarkempi ohjeistus wikin ohjesivulta!

C. Ryhmän oman case-tehtävän kuvaus

Tähän sijoitetaan ryhmänne tekemä case-tehtävä, joka luovutetaan 2. lähitapaamisessa toiselle ryhmälle. Eli vastaanottava ryhmä lukee case-tehtävänne kuvauksen täältä. Katso tarkempi ohjeistus wikin ohjesivulta!

D. Toisen ryhmän vastaus tähän

Dokumentti II: Ryhmätyön suunnittelu

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu

 1. Kuvailkaa suunnitteluhaastettanne. Mitä osa-alueita taustaselvityksenne sisältää? Minkälaisia asioita case-tehtäväänne kuuluu? Miten aiotte vastata toisen ryhmän laatimaan case-tehtävään?

 2. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne taustaselvitystä (kohta B) ja case-tehtävää? (kohta C). Entä vastaustanne toisen ryhmän laatimaan caseen (kohta D)                          

 3. Miten vaiheistatte työskentelyänne? Laatikaa konkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenne.

 4. Miten organisoitte ryhmänne työskentelyä? Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken                     

Pohtikaa ja vielä seuraavia asioita:                            

 1. Kuinka haastavana pidätte tätä tehtävää? Selittäkää miksi?                

 2. Millaisen tavoitteen asetatte ryhmätyöskentelylle? 

 3. Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen?

Harjoitustehtävän yksityiskohtainen kuvaus

A. suunnitteluhaasteen luominen (=tutkimusongelma, 1. tapaaminen)

 • Ajankohta: Ensimmäinen lähitapaaminen: (maaliskuu)
 • Tavoitteena: Laatia ryhmän suunnitteluhaaste joka ohjaa ryhmänne työskentelyä ensimmäisessä itsenäisen ryhmätyöskentelyn vaiheessa.

Ryhmänne suunnitteluhaaste on käytännössä laatimanne tutkimusongelma tai tutkimustehtävä joka ohjaa ryhmänne työskentelyä tämän harjoitustehtävän ajan. Hyvä haaste on kansantajuisesti muotoiltu epämääräinen ongelma joka on kuitenkin ratkaistavissa (ei esim. sellainen joka johtaa suoraan jonkin sovelluksen, tuotteen tai palvelun kehittelyyn).

 1. Laatikaa kriteeristö jonka perusteella laaditte suunnitteluhaasteenne. Minkä oppiaineiden/oppiaineen opetuksen/oppimisen kehittämiseen haasteenne liitty? Minkälaisia tulevaisuuden taitoja suunnitteluhaasteessanne käsitellään? Suuntaatteko nykyisen toiminann kehittämiseen vai haluatteko uudistaa koulua radikaalimmin? (nämä kysymykset ovat vain ajattelunne käynnistämiseksi, voitte pohtia asiaa myös muista näkökulmista)

 2. Pohdiskelkaa kuinka laatimanne kriteerit ovat linjassa työelämän muutosten / koulujärjestelmän haasteiden / oppilaiden arkielämän jne. kanssa
 3. Pohtikaa kohdan kaksi muutoksia / haasteita laajemmassa kontekstissa ja miettikää niitä oppilaiden ja opettajien näkökulmasta.

 4. Valitkaa kaksi suurinta haastetta mitkä nousevat kohdista 2-3.

 5. Laatikaa yhden kappaleen kokoinen suunnitteluhaaste joka on kysymysmuodossa ja täyttää "epämääräisen ongelman" kriteerit

Tuotos: ryhmän oma suunnitteluhaaste

B.  taustaselvityksen laatiminen ja case-tehtävän luominen (ryhmätyöskentely 1. ja 2. tapaamisen välissä)

 • Ajankohta: 1. ja 2. tapaamisen välissä, ryhmätyö, tehdään pilvessä.

Taustaselvityksen laatiminen

Tavoitteena:

 • Tutustua Oulun normaalikoulun OPS-materiaaliin ryhmän valitseman oppiaineen / oppiaineiden kohdalta.
 • Perehtyä POPS2016 perusteiden relevanttiin materiaaliin. Mitä reunaehtoja se asettaa suunniteluhaasteellenne?
 • Selvittää millaista/millaisia  ongelmalähtöinen yhteisöllinen oppiminen ja tämän vuosituhannen taidot ovat suunnitteluhaasteessanne kuvatussa kontekstissa

Taustaselvitys toimii taustamateriaalina kun toinen ryhmä vastaa laatimaanne case-tehtävään. Taustaselvityksessä ryhmänne tulee kuvata teoreettisesti mitä esim. luovuuden lisääminen ONK 6lk matematiikanopetuksessa tarkoittaa (riippuen suunnitteluhaasteestanne). Eli teidän tulee kytkeä tässä selvitystyössä yhteen teoreettinen tieto, valtakunnalliset (kesken olevat) pops-perusteet ja oppiaineenne/oppiaineidenne paikallinen ops.

Tuotos: tieteellinen selvitys (lähdeviitteet ym.)

Case-tehtävän luominen

Tavoitteena:

 • Pohtia kuinka laatia suunnitteluhaasteen ja taustaselvityksen pohjalta käytännön case-kuvaus
 • Harjoitella oman ryhmän työstämän aihepiirin siirtämistä seuraavan ryhmän jatkotyöstettäväksi
 • Laatia sellainen case-tehtävä, että toinen ryhmä voi suunnitella opetuskokonaisuuden sen perusteella.

Case-tehtävässä ryhmä laatii

 • Case-tehtävä koostuu lyhyestä tehtävänannosta, kontekstinkuvauksesta ja työskentelyä ohjaavista kysymyksistä joihin casea toteuttava ryhmä myös vastaa.

Esimerkkejä case-tehtävistä löytyy vuoden 2013 multimediakurssin wikistä: Online-työskentely (periodi D 2013)


Tuotos: sellainen case, jonka voi luovuttaa toiselle ryhmälle (ymmärrettävä, selkeä, toteutettava).

C.  case-tehtävien ja taustaselvityten vaihtaminen (2. kerralla)

 • Ajankohta: 2. tapaaminen

Tässä tapaamisessa ryhmät esittelevät case-tehtävät ja taustaselvitykset toisille ryhmille. Tässä harjoituksessa case-tehtävät vaihdetaan ryhmien välillä myöhemmin annnettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Itsenäinen ryhmätyöskentely vaihe 2: työskentely vaihdetun casen parissa

D. Case-tehtävään vastaaminen (opetuskokonaisuuden tai vast. suunnittelu) (ryhmätyöskentely 2. ja 3. tapaamisen vöissä)

Case tehtävän tarkoituksena on jatkaa toisen ryhmän tekemien taustaselvitysten ja case-tehtävän varassa eteenpäin.  Tehtävän tavoitteena on, että pääsette yhdessä ryhmän jäsenten kanssa keksimään luovia ratkaisuja siihen, millä tavalla voitte suunnitella opetusta ja oppimista casessa kuvatussa tilanteessa.


Tuotos: selkeä opetus/oppimiskokonaisuus joka vastaa case-tehtäävssä kuvattuun tilanteeseen/kysymyksiin (kts. esimerkit)

D. Kolmas lähitapaaminen: (toukokuu)

Opetus/oppimiskokonaisuuksien esittely muille ryhmän jäsenille (menetelmä vielä auki).


 

 

 • No labels

1 Comment

 1. Maaliskuu

  Kommenttikoe