Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Materiaaleja:

Suunnitteluhaaste:

Tämä haaste ON osa kurssisuoritusta (haaste - taustapaperi - casetehtävä toisen ryhmän tehtäväksi - oman ryhmän opetuskokonaisuudeksi toteuttama case) ja tämän(kin) tekeminen tulee dokumentoida tehtävän ohjeistuksessa kuvatulla tavalla (smile)

Tavoitteena:

  • Laatia ryhmän suunnitteluhaaste joka ohjaa ryhmänne työskentelyä ensimmäisessä itsenäisen ryhmätyöskentelyn vaiheessa.

Ryhmänne suunnitteluhaaste on käytännössä laatimanne tutkimusongelma tai tutkimustehtävä joka ohjaa ryhmänne työskentelyä tämän harjoitustehtävän ajan. Hyvä haaste on kansantajuisesti muotoiltu epämääräinen ongelma joka on kuitenkin ratkaistavissa (ei esim. sellainen joka johtaa suoraan jonkin sovelluksen, tuotteen tai palvelun kehittelyyn).

  1. Laatikaa kriteeristö jonka perusteella laaditte suunnitteluhaasteenne. Minkä oppiaineiden/oppiaineen opetuksen/oppimisen kehittämiseen haasteenne liitty? Minkälaisia tulevaisuuden taitoja suunnitteluhaasteessanne käsitellään? Suuntaatteko nykyisen OPSin kehittämiseen vai haluatteko uudistaa koulua radikaalimmin? (nämä kysymykset ovat vain ajattelunne käynnistämiseksi, voitte pohtia asiaa myös muista näkökulmista)

  2. Pohdiskelkaa kuinka laatimanne kriteerit ovat linjassa työelämän muutosten / koulujärjestelmän haasteiden / oppilaiden arkielämän jne. kanssa
  3. Pohtikaa kohdan kaksi muutoksia / haasteita laajemmassa kontekstissa ja miettikää niitä oppilaiden ja opettajien näkökulmasta.

  4. Valitkaa kaksi suurinta haastetta mitkä nousevat kohdista 2-3.

  5. Laatikaa yhden kappaleen suunnitteluhaaste joka on kysymysmuodossa ja täyttää "epämääräisen ongelman" kriteerit.

 

  • No labels