Child pages
 • Marikan, Mirvan, Piitun ja Sannan työskentelysetit
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttäkää tätä dokumenttia työnne suunnittelun pohjana. HUOMATKAA että dokumentti on iteratiivinen eli sitä tulee päivittää työskentelyn edetessä.

Ryhmän jäsenten nimet:

Mirva Mykkälä, Marika Syri, Piia-Maria Mattanen, Sanna Mentilä

 

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu

 1. Kuvailkaa suunnitteluhaastettanne. Mitä osa-alueita taustaselvityksenne sisältää? Minkälaisia asioita case-tehtäväänne kuuluu? Miten aiotte vastata toisen ryhmän laatimaan case-tehtävään?
 2. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne taustaselvitystä (kohta B) ja case-tehtävää? (kohta C). Entä vastaustanne toisen ryhmän laatimaan caseen (kohta D)                          
 3. Miten vaiheistatte työskentelyänne? Laatikaa konkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenne.
 4. Miten organisoitte ryhmänne työskentelyä? Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken                    

Suunnitteluhaasteenamme on kehitellä kuvaamataidon opetukseen sopivia yhteisöllistä ongelmanratkaisua tukevia työtapoja. Kansainvälisyyden tulee olla osa työskentelyä, jolloin kommunikoinnin mahdollistajana toimii tietoteknologia. Erityishuomiota kiinnitetään yhteisöllisen ongelmanratkaisun lisäksi vuorovaikutustaitoihin. Taustaselvitystä varten meidän tulee määritellä yhteisöllisen ongelmanratkaisun ja vuorovaikutustaitojen käsitteitä sekä kansainvälisyyden ja tietoteknologian lähtökohtia ja mahdollisuuksia. Tarkastelemme myös uutta vuoden 2016 opetussuunnitelmaa sekä ONK:n opetussuunnitelman kuvataiteen osiota ja pohdimme edellä mainittujen tekijöiden asettamia reunaehtoja tässä kontekstissa. Pohdimme yhteisöllisen ongelmanratkaisun ja vuorovaikutustaitojen sekä kansainvälisyyden ja tietoteknologian suhdetta koulujärjestelmän haasteisiin ja työelämän muuttumiseen tarkemmin taustaselvityksemme yhteydessä. Lisäksi rajaamme case-tehtävää varten kuvataiteen alueelta tarkemman aihepiirin, johon tehtävän tulee liittyä.

Olemme jakaneet jokaiselle ryhmän jäsenelle luettavaksi jonkin lukemistossa mainitun lähteen. Jokainen kirjoittaa omasta lähteestään muistiinpanoja ja liittää ne case-tehtäväsivulle. Tämän jälkeen luemme muistiinpanoja yhdessä ja alamme muokata muistiinpanoja yhtenäiseksi tekstiksi. Olemme sopineet, että jokaisella on oikeus kommentoida sekä muokata jokaista osiota; jokainen saa rakentaa tekstiä hiljalleen oman aikataulun mukaan, olkoon se sitten kappale tai yksi lause kerrallaan.

Pohtikaa ja vielä seuraavia asioita:                            

 1. Kuinka haastavana pidätte tätä tehtävää? Selittäkää miksi?                
 2. Millaisen tavoitteen asetatte ryhmätyöskentelylle? 
 3. Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen?

Ryhmämme tavoitteet ovat omien 2000- luvun taitojen tiedostaminen, ryhmätyön tarkoituksenmukainen toteuttaminen sekä uusien ajattelu- ja työskentelytapojen sisäistäminen. Pyrimme työskentelyssämme tavoitteidemme mukaisesti omaksumaan uuden tavan tehdä ryhmätyötä. Vaikka tuttujen toimintatapojen muuttaminen tuntuu hyvin haastavalta, pyrimme todella hyödyntämään Wiki-ympäristön suomia mahdollisuuksia ja tuottamaan tekstiä joustavasti toistemme kirjaamia ajatuksia kommentoiden ja täydentäen. Kokoonnumme työskentelyn aikana silti myös kasvotusten muutamaan otteeseen, jolloin vaihdamme ajatuksia sekä kasvotusten että Wikissä. Tutustumalla eri tiedonlähteisiin pyrimme hyödyntämään jaettua asiantuntijuutta ja muodostamaan yhtenäisen ja tiiviin tietopohjan.

 

Torstai 20.3.2014

Tänään saimme tehtävänannon kurssilla suoritettavaa tehtävää varten. Tehtävänanto tuntui aluksi hämärältä ja vaikeasti hahmotettavalta, voisi jopa sanoa että annettu ongelma oli strukturoimaton. Suunnitelmissa olisi antaa paukkua samalla mitalla ja suunnitella toinen samanmoinen. 

Olemme tänään valinneet kriteereitä suunnitteluhaasteellemme sekä miettineet, mihin kontekstiin ongelmamme liittyy. Olemme myös hoitaneet niin sanottuja käytännön asioita, eli ilmoittaneet ryhmämme työskentelytiedostojen linkit sekä suunnitelleet aikataulua ja välitavoitteita työskentelyllemme. Jaoimme myös lukemistosta aiheita ryhmän jäsenille tutustuttavaksi. Jokainen esittelee lukemaansa aineistoa muille ryhmän jäsenille. 

 

Aikataulua:

 

4.4. - Aineistoa luettu, keskustellaan, aletaan suunnitella taustaselvitystä

9.4. - Taustaselvitys valmis

17.4. - Case valmis esitettäväksi

 

 

Perjantai 4.4.2014

Tämähän on hauskaa! Ollaan oltu niin reippaita ja tehokkaita ja tuotteliaita ja kaikkea! Aamupalaki saatiin syötyä yhessä.. (smile) Aamupalan äärellä selvennettiin vielä, mitä työssä on tarkoitus tehdä. Wikityöskentelyki sujjuu oikein mainiosti näin vierekkäin istuen. Hauska huomata, että tällainen työskentely on niin nopeaa ja helppoa. Wikin yhtäaikainen käyttö ja kommentointityökalut on havaittu hyödyllisiksi. 

Havaitsimme, että on hyvä suunnitella case-tehtävää ja taustaselvitystä rinnakkain, vaikka suunnitelmamme olikin alunperin tehdä taustaselvitys ennen casea. Case määrittelee taustaselvitystä ja sen rakennetta ja sisältöä niin paljon, että turhalta työltä säästyy, kun niitä tekee yhtä aikaa. 

Lisäsimme case-kuvaukseen muun muassa kriteereitä caselle. Ryhmällämme on oma visio casen mahdollisesta toteutuksesta, mikä saattaa vaikuttaa valitsemiimme kriteereihin niin, että ne ohjaavat casen tulevaa toteutusta ehkä liiaksikin tiettyyn suuntaan... Niitä tulee siis miettiä vielä tarkemmin.

Seuraavaksi alamme muodostaa tehdyistä muistiinpanoista kunnon tekstiä taustaselvitystä varten. Tarkoituksena on työskennellä itsenäisesti omalla ajalla, niin että seuraava tapaaminen on jälleen parin viikon kuluttua ennen toista harjoituskertaa. 

 

Torstai 17.4.2014

Tänään esittelimme ryhmämme tuotosta muille ryhmille. Vastaanotto oli niin hyväksyvä kuin kriittinenkin: yksi ryhmä muun muassa kyseenalaisti työmme motivoinnin (tai sen puutteen). Olemme laskeneet motivaation työtä kohtaan lisääntyvän pelkästään uudella työskentelymuodolla ja -tekniikalla. Emme myöskään halunneet liiaksi paljastaa itse miettimäämme ratkaisuvaihtoehtoa, joten joillekin työn toteutusmuoto oli hankalasti hahmotettavissa. Toisaalta nämä ovat täysin suunnittelijaryhmän kontolla: motivointikeinoja ja toteutusmuotoja saa ja pitää kehittää parhaalla mahdollisella tavalla, jos ideoita vain piisaa!

Saimme ratkaistavaksemme Teknoliikka-casen. Emme olleet kaikki tänään paikalla harjoituksessa, joten emme ole vielä suunnitelleet, millaisen ratkaisun kehittelemme. 

Jos peilaamme tähän asti tekemäämme työtä eli taustaselvityksen ja casen muodostamista asettamiimme tavoitteisiin, olemme ainakin jonkin verran onnistuneet: olemme muodostaneet ja muokanneet tekstiä yhdessä ja lisänneet sinne "omaa erityisosaamistamme" omista lähteistämme. Teksti uhkasi muodostua "tee-sinä-tämä-niin-minä-teen-tämän-ja-liitetään-lopuksi-yhteen"-tyyliseksi, sillä jaoimme taustaselvityksen väliotsikoihin. jotka jakautuivat melko lailla aineistojen mukaan. Onnistuimme kuitenkin muodostamaan tekstiä niin, että joku kirjoitti tekstikatkelman, johon joku lisäsi tekstiä tai muokkasi jo aiemmin kirjoitettua. Toivottavasti työskentelymme kehittyy yhä enemmän tavoitteidemme mukaiseksi myös suunnitellessamme ratkaisua saamallemme caselle!

 

Maanantai 28.4.2014

Tänään tutustuimme toisen ryhmän luomaan case-tehtävään ja kokoonnuimme suunnittelemaan siihen vastausta. Työskentely tapahtui jouhevasti ja yhteisymmärryksessä.

Wiki-työskentelyyn liittyen havaitsimme ongelmalliseksi sovelluksen irrallisuuden. Ympäristöä ei ole käytetty viime aikoina mihinkään muuhun, joten wikiprofiilin tarkistaminen ja kommentteihin vastaaminen on jäänyt vähäiseksi. Olisimme voineet työskennellä tehokkaammin esimerkiksi Facebookissa, sillä meistä jokainen pörrää siellä muutenkin - ryhmätyökommentit tulisi tarkistettua siinä profiilikuvakommenttien ja Candy Crush Saga -kutsujen lomassa.

Kasvotusten työskentely on tuntunut hauskemmalta ja hedelmällisemmältä. Vaikka erilaiset kriittiset vaiheet kysymyksineen työn etenemisestä ja yhteisen ymmärryksen luomisesta eivät ole täällä näkyvissä, on keskustelua kuitenkin käyty. Tällaista keskustelua tuli etenkin toisen ryhmän caseen vastausta rakennettaessa. Ja vaikka emme olekaan tehneet tätä ryhmätyötä täysin tietokoneella kommunikoiden, olemme kuitenkin onnistuneet jonkin verran rakentamaan työtä yhteistesti niin, että jokainen on osallistunut eri osioiden työstämiseen.

Seuraavaksi muokkailemme tuotostamme kotisohvilta käsin. Ihanaa!

 • No labels

12 Comments

 1. Suunnitelmissa olisi antaa paukkua samalla mitalla ja suunnitella toinen samanmoinen. 

  Jee! Ja helemat paukkuu!

 2. Olemme tänään valinneet kriteereitä suunnitteluhaasteellemme sekä miettineet, mihin kontekstiin ongelmamme liittyy. Olemme myös hoitaneet niin sanottuja käytännön asioita, eli ilmoittaneet ryhmämme työskentelytiedostojen linkit sekä suunnitelleet aikataulua ja välitavoitteita työskentelyllemme. Jaoimme myös lukemistosta aiheita ryhmän jäsenille tutustuttavaksi. Jokainen esittelee lukemaansa aineistoa muille ryhmän jäsenille. 

  Ööh. Olette hoitaneet käytännön asiat ok. Samoten teillä on aikataulutusta tuossa. Ette ole kuitenkaan tänne kirjoittaneet varsinaisia tavoitteita ym. lainkaan. Tehtävänänne on dokumentoida työskentelynne tänne wikiin. Eli keskustella, kommentoida, pohtia, pähkäillä. Nyt kannattaa pikkasen tsempata - isoveli valvoo ja kyylä katselee (smile)

  1. Jeppis, hoidetahan!

   Kenellä on ne tavoitteet ylhäällä? Voiskos lisäillä tännekin? (smile)

 3. Taitaapa olla Mirkulla ne tavotteet kirjotettuna.. Mie muistan suunnilleen mitä ne käsitteli, mutta en niin tarkasti että tähän niitä voisin rustata (smile) 

 4. vuorovaikutustaitojen käsitteitä sekä kansainvälisyyden ja tietoteknologian lähtökohtia ja mahdollisuuksia

  Näihin löytyy vastauksia minun artikkelista, joten voin hoitaa ja avata nämä teille! Vuorovaikutustaitoihin liittyen löytyy ilmeisesti myös Sannalta ja Marikalta?

  1. Jottain löytyypi sovellettavaa, kattellemma!

 5. Tuohon tietoteknologiaan ainakin löytyi jotain myös Norssin OPS:sta, joten voin sitten lisäillä sieltä jotain. OPS:ssa oli myös vuorovaikutustaitoihin liittyviä juttuja.

 6. Ryhmämme tavoitteet ovat omien 21st taitojen tiedostaminen, ryhmätyön tarkoituksenmukainen toteuttaminen sekä uusien ajattelu- ja työskentelytapojen sisäistäminen. Pyrimme työskentelyssämme tavoitteidemme mukaisesti omaksumaan uuden tavan tehdä ryhmätyötä. Vaikka tuttujen toimintatapojen muuttaminen tuntuu hyvin haastavalta, pyrimme todella hyödyntämään Wiki-ympäristön suomia mahdollisuuksia ja tuottamaan tekstiä joustavasti toistemme kirjaamia ajatuksia kommentoiden ja täydentäen. Kokoonnumme työskentelyn aikana silti myös kasvotusten muutamaan otteeseen, jolloin vaihdamme ajatuksia sekä kasvotusten että Wikissä. Tutustumalla eri tiedonlähteisiin pyrimme hyödyntämään jaettua asiantuntijuutta ja muodostamaan yhtenäisen ja tiiviin tietopohjan.

  Hyvvää settiä, aateltiin just Marikan kans tuon ekan lauseen jälkeen et tohon vois just tuommosta lisätä! (big grin)

 7. Nyt äkkiä syömään ennen ku tää lähtee vielä enemmän käsistä! PS. Tavoitatte mut tästä lähtien Wikistä (heart)