Child pages
  • RYHMÄTYÖN SUUNNITTELUPOHJA // Case Miikka,Niklas Joonas,Laura,Elisa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Ryhmän jäsenten nimet:

Miikka Mettovaara, Niklas Kärkkäinen, Joonas Levón, Laura Korhonen, Elisa Mild

Ryhmätyöskentelyn suunnittelu


1. Kuvailkaa suunnitteluhaastettanne. Mitä osa-alueita taustaselvityksenne sisältää? Minkälaisia asioita case-tehtäväänne kuuluu? Miten aiotte vastata toisen ryhmän case-tehtävään?

 

Suunnitteluhaasteenamme on kehitellä erityisesti liikunnan opetukseen soveltuvia arviointimenetelmiä teknologiaa hyödyntäen. Miten arviointia pystyisi tehostamaan teknologian avulla ja samalla huomioimaan yhteistoiminnallisen näkökulman palautteenannossa?

Tutkimme taustaselvitystämme varten sekä uutta että "vanhaa" POPsin ala-asteen opetussuunnitelmaa, ja sitä, mitä teknologia voidaan hyödyntää oppimisen ja erityisesti arvioinnin tehostajana (teknologian käyttö kouluissa, arviointi). Taustaselvitys sisältää myös yhteistoiminnallisen oppimisen, koska perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa liikunnan osion tavoitteissa on ryhmätyöskentely taitojen harjaantuminen.

 

2. Mitä asioita teidän tulee huomioida suunnitellessanne taustaselvitystä (kohta B) ja case-tehtävää? (kohta C). Entä vastaustanne toisen ryhmän laatimaan caseen (kohta D) 

Suunnitellessa case-tehtävää ja taustaselvitystä on otettava huomioon, että taustaselvitys olisi tarpeeksi kattava, jotta toisella ryhmällä olisi riittävästi tietoa alkaa ratkaisemaan tehtävä. Taustaselvityksessä meidän tulee selvittää miten arviointia tulisi toteuttaa peruskoulussa (POPS), teknologian käytöstä opetuksessa ja mitä yhteistoiminnallinen oppiminen on. Arvioinnin tehtävänä on ohjata oppimista ja palautteenannolla pyritään kehittämään oppilaan taitoja. Arvioinnin tulisi olla mahdollisimman tehokasta. Liikunnan opetuksessa yksilöllinen palautteenanto saattaa jäädä liian vähäiseksi ja siksi tulisi kehittää pedagogisia toimintamalleja liikunnanopetuksen palautteenantamiseen. Taustaselvityksessämme tulee perehtyä miten teknologiaa ollaan käytetty opetuksen tukemisessa ja erityisesti arvioinnissa. Lisäksi tulee selvittää minkälaisia menetelmiä on kehitetty teknologia tuettuun opettamiseen ja oppimiseen. Teknologia tuettuun oppimiseen liittyy vahvasti yhteistoiminnallinen näkökulma ja yhteisöllinen oppiminen. Tehtävässämme perehdymme selvittämään yhteistoiminnallista oppimista. Siten tehtävässämme on vahvasti mukana vuorovaikutuksellinen puoli. Vuorovaikutus on tärkeä uuden vuosituhannen taito, jota koulussa tulisikin toteuttaa oppimisessa ja opetuksessa.   

 

3. ja 4. Miten vaiheistatte työskentelyänne? Laatikaa konkreettinen aikataulu ja välitavoitteet työskentelyllenneMiten organisoitte ryhmänne työskentelyä? Jakakaa selkeät vastuualueet ryhmän jäsenten kesken.

20.4 Aloitimme työskentelyn pohtimisvaiheella heti ensimmäisen oppitunnin jälkeen, ja keräämme omia ideoita tänne kun niitä tulee. Tarkoituksena pitää yhteyttä hyödyntäen erilaisia tietoteknisiä "välineitä".
Vastuualueet:

  • Yhteinen suunnittelu, projektin ideointi ja käynnistäminen --> Kaikki
  • Kirjoittamisprosessin käynnistäminen ja yhteisen tuotoksen liittäminen wikiin --> Joonas
  • Miikka, Niklas, Laura ja Elisa jatkavat ja täydentävät työtä!

Ryhmämme ensimmäinen välitavoite on saada suunnitteluhaaste siihen kuntoon, että sen pystyy luovuttamaan toiselle ryhmälle. Oman ryhmämme kesken yhteisen ajan löytäminen on ollut vaikeaa. Sovimme alussa, että Joonas aloittaa kirjoittamalla ensimmäisen tapaamiskerramme tuotoksen tänne wikiin, jonne jokainen täydentää tarvittavaa informaatiota. Suoraan sanottuna organisointi ja vastuualueiden jakaminen olisi täytynyt hoitaa meillä paremmin. Nyt jokainen on käynyt kirjoittelemassa työhömme puuttuvia osioita ja "punainen lanka on ajoittain ollut hieman kadoksissa". Sovimme, että työskentelyn seuraavassa vaiheessa, kun case-tehtävät luovutetaan muille ryhmille, aikataulutamme työskentelymme ja jaamme vastuualueet selkeämmin seuraavaa tehtävää koskien.

Tehtävän alkuun pääseminen tuntui melko haastavalta, mutta kehittelimme ideaa, joka toivon mukaan alkaa mennä kohti oikeaa.
Tavoitteenamme olisi, että saisimme kurssilta konkreettisia keinoja ja välineitä toteuttaa erilaisia case-tehtäviä koulumaailmassa..Ja tietenkin kurssin läpäiseminen hyväksytysti (smile) 

6.5 Kokoonnumme yhdessä saamamme case-tehtävän tiimoilta. Kokoontumista ennen olemme sopineet, että jokainen tutustuu caseen itsenäisesti, ja pohtii sen mahdollisia toteuttamisvaihtoehtoja. Olemme myös jakaneet ajatuksia ja miettineet aikataulutusta facebookin viestiketjussa.

Miten aiotte työskennellä ryhmänä, jotta saavutatte tämän tavoitteen? Hyvällä boogiella, vuorovaikutuksen ja ajatusten vaihtamisen keinoin.

  • No labels